Sökning: "Tarja Alatalo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tarja Alatalo.

  1. 1. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

    Författare :Tarja Alatalo; Högskolan Dalarna.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fonologisk medvetenhet fonemisk medvetenhet lärarutbildning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter stavningsregler; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; lärarutbildning; läs- och skrivsvårigheter; stavningsregler;

    Sammanfattning : This study focuses on teachers’ opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction. It’s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. LÄS MER