Sökning: "Tarja Alatalo"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Tarja Alatalo.

 1. 1. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

  Författare :Tarja Alatalo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; lärarutbildning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter; stavningsregler; fonologisk medvetenhet fonemisk medvetenhet lärarutbildning; läs- och skrivsvårigheter stavningsregler;

  Sammanfattning : This study focuses on teachers’ opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction. It’s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. LÄS MER

 2. 2. Resultatet av ett prov : Svensklärare om washbackeffekter av nationellt läsförståelseprov på gymnasiet

  Författare :Maria Larsson; Christina Olin-Scheller; Alatalo Tarja; Anita Nordlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; washback effect; national test; reading comprehension; upper secondary school; policy enactment; subject of Swedish; reading instruction; washbackeffekt; policy; nationellt prov; läsförståelse; gymnasiet; ämnet svenska; läsundervisning; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : När lärares undervisning blir påverkad av ett nationellt prov talar man om washbackeffekter av provet. Det är vad den här licentiatuppsatsen handlar om. LÄS MER

 3. 3. Viktig läsning? : Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext

  Författare :Maria Larsson; Tarja Alatalo; Marie Nordmark; Marte Blikstad-Balas; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading instruction; reading comprehension; upper-secondary school; L1-subject of Swedish; national test; policy enactment; powerful knowledge; performative context; läsundervisning; läsförståelse; gymnasiet; svenskämnet; nationellt prov; policy enactment; powerful knowledge; performativ kontext; Educational Work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This study investigates reading instruction in the first year of upper-secondary school in Sweden in the L1-subject Swedish. The thesis focuses both on what happens to students’ reading and teachers’ teaching when classroom reading is controlled by assessments, examinations and a national reading comprehension test, and on what teachers of Swedish want their students to learn when reading and comprehending different types of texts. LÄS MER

 4. 4. Response to Intervention - en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter : Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext

  Författare :Camilla Nilvius; Idor Svensson; Linda Fälth; Tarja Alatalo; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; response to intervention RtI ; multitiered system of support MTSS ; reading; at risk; reading difficulties; primary education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The Response to Intervention model originated in the United States. The model aims to prevent learning difficulties through early identification and thus early intervention. The goal is that no student should fall behind “No child left behind”. LÄS MER

 5. 5. Flipp i tal och handling : En fallstudie om undervisningsmetoden flipp i tre gymnasielärares tal och handling

  Författare :Karen Stormats; Tarja Alatalo; Michael Tengberg; Monika Vinterek; Catarina Pleyer-Koro; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Flipped Classroom; Philosophy of education; Social constructivism; Progressivism; Dewey; active students; individualization.; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Flipped Classroom (flipp) is described in both school and scientific contexts as a new teaching method where the individual pupil and her active learning is placed at the center and where lesson time to a greater extent is used for discussion and laboratory work, while information gathering takes place outside lesson time via ICT. Flipp has in recent years become widely spread in Sweden, which is why it is interesting to investigate flipp in a Swedish context. LÄS MER