Sökning: "Pedagogics and Educational Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 92 avhandlingar innehållade orden Pedagogics and Educational Sciences.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Lärares raster : innehåll i mellanrum

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ulla Karin Nordänger; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; teachers; recess periods; professional content; interspace; interaction alertness; burnout; abstract sociality; back regions; team; Pedagogy and didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien har som syfte att beskriva lärares raster och att utifrån fältets problem generera en konkret teori om rasternas innehåll och betydelse för lärares arbete. I de inledande observationerna av lärares raster, som görs av 144 lärarstudenter på sin första praktik, beskrivs att lärare ägnar stor del av rasterna åt att fortsätta undervisa. LÄS MER

 4. 4. Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Margareta Havung; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; strategies of avoidance; masculinity; male pre-school teachers; gender role; gender difference; Adaptation; feminine and masculine gender-classification; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har förhoppningar om en ökad andel manlig personal i förskolans verksamhet uttryckts från samhällets sida. Förhoppningarna har dock inte infriats och antalet yrkesverksamma manliga förskollärare var cirka två procent i slutet av 1990-talet. LÄS MER

 5. 5. Lärares förtroendearbetstid

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Per Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogics; Pedagogik; Pedagogy and didactics; teacher thinking; stress; Teachers; grounded theory; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Labour market research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Arbetsmarknadsforskning; Humanities Social Sciences; Lärare arbete och arbetsmarknad Sverige; Arbetstid; Hours of labor; Lärararbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande området för min studie är lärararbetet. Initialt riktar jag blickarna mot lärare som verkar i den svenska grundskolan. LÄS MER