Sökning: "Forward-looking assessment"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Forward-looking assessment.

 1. 1. Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning : Teori och praktik

  Författare :Ulrika B. Andersson; Stefan Gustafson; Håkan Löfgren; Linda Fälth; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early reading instruction; Decoding; Forward-looking assessment; Assessment aspects; Response to intervention RTI ; Formative assessment; Teacher s professionalism; Tidig läsundervisning; Avkodning; Framåtsyftande bedömning; Bedömningsaspekter; Response to Intervention RTI ; Formativ bedömning; Lärares professionalism;

  Sammanfattning : Syfte är att bidra med kunskap om hur framåtsyftande bedömning kan användas och används av lärare som underlag för pedagogiska åtgärder i tidig läsundervisning. I avhandlingen har jag ett pragmatiskt förhållningssätt till både teorier och metoder. Avhandlingen bygger på fyra artiklar. LÄS MER

 2. 2. Straffvärde – som rättslig konstruktion

  Författare :Axel Holmgren; Petter Asp; Jack Ågren; Kimmo Nuotio; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; penalty value; penal value; criminal sentencing; criminal law; penal law; proportionality; just deserts; statutory penalties; punishment level; penal system; straffvärde; påföljdsbestämning; straffmätning; straffrätt; proportionalitet; förtjänst; straffskalor; straffnivå; straffsystem; Legal Science; specialisation Criminal Law; rättsvetenskap med inriktning mot straffrätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the concept of penalty value (Sw. straffvärde), which is central for Swedish sentencing law. It is impossible to determine the penalty for a crime without establishing a penalty value, and the penalty value is usually of essential importance for how severe the sentence will be. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Railway System from a Risk Governance Perspective

  Författare :Alexander Cedergren; Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM); []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; risk governance; railway; framing; accident investigation; implementation; vulnerability; resilience; critical infrastructure;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish railway system has faced substantial deregulations. As a result, management of risk is often carried out in settings involving multiple stakeholders having various roles, mandates, and viewpoints on risk, and where no single stakeholder has the superior authority. LÄS MER