Sökning: "Lisbet Nyström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lisbet Nyström.

  1. 1. FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder

    Författare :Ove Björklund; Lisbet Nyström; Elisabeth Häggström; Lena-Karin Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; caring science; young people; unemployment; health; suffering; support measures; vårdvetenskap; unga människor; arbetslöshet; hälsa; lidande; stödåtgärder; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

    Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to increase our understanding of what it is like to live as an unemployed young person, by looking at young people’s narratives. An additional aim is to explore and describe how unemployed young people’s experiences of participating in a support project can be understood from a caring science perspective. LÄS MER