Sökning: "kvinnors hälsa och välmående"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden kvinnors hälsa och välmående.

 1. 1. Health and welfare among Thai migrant women in Sweden : Lived experiences of transnational marriage migration. A dissertation in caring science

  Författare :Weerati Pongthippat; Gunnel Östlund; Lena-Karin Gustafsson; Mehrdad Darvishpour; Lisbeth Porskrog Kristiansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; marriage migration; domestic violence; women’s health and wellbeing; Äktenskapmigration; våld i hemmet; kvinnors hälsa och välmående; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Background:This dissertation uses Betty Neuman’s nursing theory within the caring sciences to enable in-depth knowledge regarding Thai women’s health in the context of marriage migration. Globalisation has provided new opportunities for marriage migration, for example for Thai women to move to Western countries to improve their lives and wellbeing. LÄS MER

 2. 2. Medier & fetma : En analys av vikt

  Författare :Helena Sandberg; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media; consumption; gender; body; risk; health communication; journalism; media analysis; obesity; Press and communication sciences; overweight; media; risk; kommunikation; Journalistik;

  Sammanfattning : The prevalence of overweight and obesity is rising each year not only on a national but also on a global level. The future scenario is troublesome. The media are among the most important social institutions in influencing people’s knowledge, perceptions and actions. LÄS MER

 3. 3. Aktiv anpassning till förändrade villkor : Fem kvinnors erfarenheter av kroniskt nedsatt funktionsförmåga och återskapande av ett meningsfullt liv

  Författare :Berit Prack; Magnus Tideman; Ann Mari Sellerberg; Ove Svensson; Pia Bülow; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Reduced physical ability; women; active interview; health and lifestyle; Nedsatt funktionsförmåga; kvinnor; aktiv intervju; hälsa och livsstil;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att utveckla kunskap om kvinnors erfarenheter av att i vuxen ålder drabbas av och leva med kroniskt nedsatt fysisk funktionsförmåga. Utöver studiens beskrivande och kunskapsgenererande syfte och frågeställningar hade denna även en ambition att bidra till utvecklingen av forskningsområdet ”hälsa och livsstil”. LÄS MER