Sökning: "svenska som andraspråk för döva"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden svenska som andraspråk för döva.

 1. 1. Tvåspråkighet hos döva skolelever : Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk

  Författare :Krister Schönström; Kristina Svartholm; Brita Bergman; Kenneth Hyltenstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; deaf pupils; bilingualism; Processability Theory; narrative; L2 Swedish; second language; Swedish sign language; language proficiency; Linguistics; Lingvistik; Swedish as a Second Language for the Deaf; svenska som andraspråk för döva;

  Sammanfattning : This dissertation examines the language proficiency of school-aged deaf pupils from a bilingual perspective. The first aim of the study is to investigate the Swedish L2 skills of the pupils. This includes testing the validity of the Processability Theory on deaf learners of Swedish as an L2. LÄS MER

 2. 2. Tecken av betydelse : En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum

  Författare :Camilla Lindahl; Bengt-Olov Molander; Inger Lindberg; Anders Jakobsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Science education; multilingualism; sign language; multimodality; social semiotics; dialogic teaching; translanguaging; scaffolding; Naturvetenskapsämnenas didaktik; flerspråkighet; teckenspråk; multimodalitet; socialsemiotik; dialogisk undervisning; translanguaging; stöttning; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Ett gemensamt meningsskapande i skolans naturvetenskapliga klassrum förutsätter en interaktion som i allt högre grad kommer att präglas av ett naturvetenskapligt språkbruk. Utvecklingen av ett naturvetenskapligt ämnesspråk innebär ofta en stor utmaning för flerspråkiga elever som lär sig naturvetenskap på sitt andraspråk och vars behov av stöttning därför är särskilt stort. LÄS MER