Sökning: "kausalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet kausalitet.

 1. 1. Kausalitet : Studier i skadeståndsrättslig argumentation

  Författare :Mårten Schultz; Jan Kleineman; Bjarte Askeland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adekvat kausalitet; betingelseläran; kausalitet; korrektiv rättvisa; NESS; orsakssamband; skadeståndsrätt; underlåtenhet; Tort law; Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats, i vart fall inte tydligt, av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. LÄS MER

 2. 2. Kausalitet och semantik : Ett bidrag till belysningen av förhållandet mellan lingvistisk språkteori och hermeneutisk fenomenologi

  Författare :Ulf Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Människans mått : Om statistik, sociologi och världen som socialt vara

  Författare :Sverre Wide; Kaj Håkanson; Mats Beronius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; statistics; methods; causation; instrumentality; sociality; play; game; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi; Statistik; metod; kausalitet; instrumentalitet; socialitet; lek; statistik; metod; kausalitet; instrumentalitet; socialitet; lek;

  Sammanfattning : This dissertation should be understood as an effort to provide a kind of critique of statistical reason. “A kind”, since it has another focus as well: the question of sociality. LÄS MER

 4. 4. Maktlösa makthavare : En studie om kommunalt chefskap

  Författare :Örjan Högberg; Peter Gustavsson; Leif Jonsson; Rolf Solli; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; power; influence; critical realism; social structures; causality; makt; påverkan; kritisk realism; sociala strukturer; kausalitet; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt den svenska förvaltningstraditionen, vilken bygger på den Weberianska byråkratimodellen, ska politiker fatta beslut och tjänstemännen verkställa dem. Men, relationen mellan politiker och tjänstemän i den kommunala vardagen förefaller inte vara så enkel. LÄS MER

 5. 5. Dissetatio [sic!] philosophica de divisione causæ efficientis in principalem et instrumentalem quam consentiente ampliss: facult. philos. in regia acad. Upsal: præside ... Andrea Goeding ... pro gradu publico candidorum examini Israel Anthelius in auditorio Gustaviano majori d. [tomrum] Decemb: A: M DC XCVI horis ante merid. consvetis

  Författare :Anders Goeding; Israel Anthelius; Anders Goeding; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Causation; Philosophy; Filosofi; Kausalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER