Sökning: "Parenthood"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade ordet Parenthood.

 1. 1. Timing parenthood : Independence, family and ideals of life

  Författare :Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; Children; Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. LÄS MER

 2. 2. Involved Parenthood : Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

  Författare :Lucas Forsberg; Karin Aronsson; Helle Rydstrøm; Annette Lareau; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childcare; family life; home-school relations; homework; household work; parenthood; subjectivity; gender; ethnography; video-based observations; Föräldraskap; familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg; hem-skolarelationer; läxor; normer; subjektivitet; genus; etnografi; videoobservationer; Children; Barn;

  Sammanfattning : The dissertation studies how 16 Swedish middle-class parents understand and form their parenthood in everyday life. The focus is set on how they involve themselves in their children’s care and education, and how parental identities are negotiated in relation to cultural norms on parenthood. LÄS MER

 3. 3. Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood : Swedish Law in a Comparative Context

  Författare :Jane Stoll; Anna Singer; Elisabeth Rynning; Julie McCandless; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; surrogacy; surrogate motherhood; surrogacy arrangements; surrogacy and parenthood; parenthood; parentage; legal parenthood; legal parentage; establishing paternity; establishing maternity; parental order; parentage order; Sweden; England and Wales; Israel; surrogat; surrogatmamma; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogatmor; surrogatarrangemang; föräldraskap; faderskap; moderskap; Civil Law; Civilrätt; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an increasingly popular way for childless people to build a family. Yet many jurisdictions do not regulate surrogacy. LÄS MER

 4. 4. Substance use, pregnancy, and parenthood : A study on problematizations and solutions

  Författare :Karin Heimdahl Vepsä; Patrik Karlsson; Mats Ekendahl; Anette Skårner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; substance use; pregnancy; parenthood; fetal harm; maternity care; interventions; 12-step; problematizations; discourse; narrative; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : With the starting point in the view that how we interpret a problem is decisive for how we think this problem should be dealt with, the overall aim of this dissertation is to explore problematizations of substance use in relation to pregnancy and parenthood within different settings. The dissertation consists of four studies, based on different empirical materials, that analyze problematizations of substance use, pregnancy, and parenthood from different perspectives. LÄS MER

 5. 5. Göra pappa med barn : Den svenska pappapolitiken 1960-1995

  Författare :Roger Klinth; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; parenthood; masculinity; history of fatherhood; family politics; equal status politics; Pappaledighet; Sverige; föräldraledighet; familjepolitik; faderskap; jämställdhet; fäder; politik; män; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Parenthood; Masculinity; History of fatherhood; Family politics; Equal status politics; Föräldraledighet; Familjepolitik; Faderskap; Jämställdhet; Fäder; Politik; Män;

  Sammanfattning : This study gives a historical perspective on the Swedish parental leave and the political vision of equal parenthood. The aim is to point out thespecific conditions for male citizenship. LÄS MER