Sökning: "livestock"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet livestock.

 1. 1. Livestock, feed production and land use – an environmental assessment

  Författare :Yaw Sasu-Boakye; [2015]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; partial equilibrium modelling; land use impacts; livestock production; soya beans; life cycle assessments; ecosystem services; protein feeds; feed substitution;

  Sammanfattning : The use of land for agriculture contributes substantially to today’s global environmental challenges such as climate change, water and land degradation and biodiversity loss. Today, about 38% of the ice-free land surface on earth is used as agricultural land, with about 75% of agricultural land used to produce feed for livestock. LÄS MER

 2. 2. Nutrient cycling in agroecosystems: nitrogen cycling in southern Sweden in the 1850s and two Tanzanian villages in the 1990s

  Detta är en avhandling från Lund

  Författare :Lars-Erik Williams; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nutrient; nutrient model; nutrient cycling; nitrogen fixation; nitrogen budget; mixed system; miombo; manure; livestock; land use; historical system; food production; efficiency; crops; agroecosystem; carrying capacity; phosphorus; Scania; sustainability; Plant ecology; Växtekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För analys av agroekosystems näringsämnescirkulation presenteras här en generell modell. I centrum står födoproduktionsintensitet, mänsklig bärförmåga, uthållighet och effektivitet. Modellen kan användas på system med flera markanvändningstyper och är därför lämpad för studier i olika skalor. LÄS MER

 3. 3. Women's cattle ownership in Botswana Rebranding gender relations?

  Detta är en avhandling från Uppsala : SLU Service/Repro

  Författare :Andrea Petitt; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; women; livestock; cattle; ownership; property; commercialization. change; intersectionality;

  Sammanfattning : Cattle are often portrayed as a male affair in Botswana. However, venturing out into the Kalahari countryside to scratch the surface of this state of affairs, another picture emerges. LÄS MER

 4. 4. Djurhållning och betesdrift : Djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Maria Petersson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Archaeology; Organised grazing; animal husbandry; byre; pastoral landscape; shepherds; livestock; stone fence systems; hearths; four-sided stone-settings; source value; animal bones; Iron Age; Arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on animal husbandry and organised grazing in western Östergötland during the Late Bronze Age and Early Iron Age. The primary aim is to investigate how animal husbandry was organised from a practical perspective. LÄS MER

 5. 5. Freden, friköpen och järnplogarna. Drivkrafter och förändringsprocesser under den agrara revolutionen i Halland 1700 - 1900

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Pablo Wiking-Faria; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agricultural revolution; motivating forces; Halland; Sweden; history; northwestern Europe; 18th century; 19th century; peasants; freeholders; bottom-up theory; estate inventories; agricultural tools; land reclamation; cultivation systems; enclosures; livestock;

  Sammanfattning : The thesis studies the agricultural revolution in the province Halland in southwestern Sweden. New tools, land reclamation, new cultivation systems, better livestock, enclosures and free holding during the period 1700-1900 are investigated. The source materials consist of estate inventories, land survey documents and present descriptions. LÄS MER