Sökning: "informationssystem och informatik"

Visar resultat 1 - 5 av 528 avhandlingar innehållade orden informationssystem och informatik.

 1. 1. Behovet av struktur och frihet : En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

  Författare :Anders Hjalmarsson; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Anne Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; Information technology; Informationsteknik; informationssystem; information storage; retrieval systems;

  Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER

 2. 2. Utvärdera Informationssystem : Pragmatiskt perspektiv och metod

  Författare :Jenny Lagsten; Göran Goldkuhl; Fredrik Karlson; Ola Henfridsson; Fredrik Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information systems; IS evaluation; evaluation method; pragmatism; evaluation use; Informationssystem; IS-utvärdering; utvärderingsmetod; pragmatism; utvärderingsbruk; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla en intressentbaseradutvärderingsmetod för att utvärdera informationssystem. Jag har valt attkalla utvärderingsmetoden för VISU (Verksamhetsutvecklande InformationssystemUtvärdering). LÄS MER

 3. 3. Metodverktyg och användbarhet : en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling

  Författare :Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business and IT; Handel och IT; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis describes usability goals for method tools. Method tools are a type of CASE-tool aiming to support computer- and method-based information systems development. The aim of the thesis is to develop knowledge in order to suggest recommendations for achieving more usable method tools. The thesis takes an action perspective. LÄS MER

 4. 4. Mötet mellan process och komponent : mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem

  Författare :Marie-Therese Christiansson; Benneth Christiansson; Göran Goldkuhl; Anders G. Nilsson; Bengt Wangler; Bo Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kravspecificering; Informationssystem; Integrerad verksamhetsmodell; Verksamhetsanalys; Verksamhetsprocesser; Verksamhetsmodellering; Mjukvarukomponenter; Specificering; Multi-Grounded Theory; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap; Komponentbaserade informationssystem; Kravspecifikationer; Lösningsspecifikationer; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Denna avhandling är en kvalitativ studie av hur organisationer kan förenkla och förbättra arbetet med kravspecificering vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem. Avhandlingens utgångspunkt är att mer verksamhetsnära och användbara informationssystem kan anskaffas genom att använda en integrerad verksamhetsmodell där verksamhetsanalys och kravspecificering slås samman. LÄS MER

 5. 5. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; Technology and social change; Teknik och social förändring; Sociology; Sociologi; History of technology; Teknikhistoria; Education; Pedagogik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER