Sökning: "Informationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 702 avhandlingar innehållade ordet Informationssystem.

 1. 1. Utvärdera Informationssystem : Pragmatiskt perspektiv och metod

  Författare :Jenny Lagsten; Göran Goldkuhl; Fredrik Karlson; Ola Henfridsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information systems; IS evaluation; evaluation method; pragmatism; evaluation use; Informationssystem; IS-utvärdering; utvärderingsmetod; pragmatism; utvärderingsbruk; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla en intressentbaseradutvärderingsmetod för att utvärdera informationssystem. Jag har valt attkalla utvärderingsmetoden för VISU (Verksamhetsutvecklande InformationssystemUtvärdering). LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan process och komponent : mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem

  Författare :Marie-Therese Christiansson; Benneth Christiansson; Göran Goldkuhl; Anders G. Nilsson; Bengt Wangler; Bo Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kravspecificering; Informationssystem; Integrerad verksamhetsmodell; Verksamhetsanalys; Verksamhetsprocesser; Verksamhetsmodellering; Mjukvarukomponenter; Specificering; Multi-Grounded Theory; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap; Komponentbaserade informationssystem; Kravspecifikationer; Lösningsspecifikationer; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Denna avhandling är en kvalitativ studie av hur organisationer kan förenkla och förbättra arbetet med kravspecificering vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem. Avhandlingens utgångspunkt är att mer verksamhetsnära och användbara informationssystem kan anskaffas genom att använda en integrerad verksamhetsmodell där verksamhetsanalys och kravspecificering slås samman. LÄS MER

 3. 3. Koordination och informationssystem i företag och nätverk

  Författare :Ulf Melin; Göran Goldkuhl; Anders G. Nilsson; Björn Axelsson; Jan Ljungberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; koordination; informationssystem; affärssystem; nätverk; affärsrelation; organisering; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : Organisatorisk koordination, informationssystem och IT-system är nyckelord i denna avhandling. Att koordinera är en grundläggande del av verksamhet eftersom denna handling syftar till att öka sannolikheten för att nå mål. Att förstå koordination har engagerat forskare från olika ämnesområden under en längre tid. LÄS MER

 4. 4. Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling : metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem

  Författare :Marie-Therese Christiansson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling; inter-organisatorisk samverkan; informationssystem; affärsprocesser; förändringsanalys; metoder och arbetsformer; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Dagens sätt att bedriva affärer sker allt mer i form av partnerskap. Kunder, leverantörer och partners fördelar aktiviteter och resurser mellan varandra i inter-organisatoriska (IO) affärsprocesser för att skapa vinna-vinna situationer och gemensamma konkurrensfördelar. LÄS MER

 5. 5. Lokala elektroniska marknadsplatser : informationssystem för platsbundna affärer

  Författare :Johan Petersson; Karin Axelsson; Göran Goldkuhl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Datavetenskap; elektroniska affärer; Internetbaserade tillämpningar; den elektroniska marknadsplatsen; informationssystem; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Intresset för olika yttringar av elektroniska affärer fokuseras inte sällan på globala och nationella ansträngningar. Detta gäller inte minst sedan uppmärksamheten under senare år kommit att riktas mot Internetbaserade tillämpningar och implikationer av dessa. LÄS MER