Sökning: "energiledning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet energiledning.

 1. 1. Management control for sustainability Activities and procedures for energy management in industrial companies

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Josefine Rasmussen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability management control; energy management; energy efficiency investments; decision-making; activities and procedures; non-energy benefits; energy-intensive industries; Energiledning; investeringar i energieffektivisering; styrning; beslutsfattande; aktiviteter; procedurer; mervärden; energiintensiv industri;

  Sammanfattning : The thesis takes its point of departure in the important role of the industrial sector in mitigating climate change through a reduced energy use. There is a lack of understanding for how energy management should be organised and implemented in industrial companies. LÄS MER

 2. 2. Energy Management for Improving Energy Efficiency in the Pulp and Paper Industry Success Factors for Strengthening Drivers and Overcoming Barriers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Akvile Lawrence; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy management; drivers; barriers; success factors; energy efficiency; SEC; specific energy; industry; pulp; paper; energy intensive; manufacturing; energiledning; drivkrafter; hinder; framgångsfaktorer; energieffektivitet; SEC; specifik energi; industri; massa; papper; energiintensiv; tillverkning;

  Sammanfattning : Industrial energy efficiency improves the profit and competitive advantage of companies. The pulp and paper industry (PPI) being one of the five most energy-intensive industries uses 5.6% of global industrial energy, according to the International Energy Agency. LÄS MER

 3. 3. Efficient improvement of energy efficiency in small and medium- sized Swedish firms

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sandra Backlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency potential; small and medium- sized firms; energy management; energy audits; energy services; Energieffektiviseringspotential; små och medelstora företag; energiledning; energikartläggningar; energitjänster;

  Sammanfattning : Detta är en avhandling om effektiv implementering av energieffektiviseringsåtgärder i svenska små och medelstora företag. Syftet är att undersöka och diskutera potentialen för att på ett ekonomiskt effektivt sätt öka implementering av energieffektiva åtgärder i svenska företag. LÄS MER

 4. 4. Improved Energy Efficiency and Fuel Substitution in the Iron and Steel Industry

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; iron and steel industry; energy efficiency; CO2 emissions; fuel substitution; fuel switch; excess heat; biomass gasification; bio-syngas; synthetic natural gas; SNG; energy market scenarios; energy management; barriers; driving forces; järn- och stålindustrin; energieffektivisering; CO2-utsläpp; bränslebyte; överskottsvärme; restvärme; förgasning; bio-syntesgas; syntetisk naturgas; SNG; energimarknadsscenarier; energiledning; hinder; drivkrafter;

  Sammanfattning : Halterna av växthusgaserna koldioxid (CO2), metan och kväveoxider har under de senaste 800 000 åren aldrig varit högre i atmosfären än vad de är idag. Detta resultat redovisades i IPCCs klimatrapport år 2013. LÄS MER

 5. 5. Opposition and Adjustment to Industrial‘Greening’ The Swedish Forest Industry’s (Re)Actions regarding Energy Transition – 1989-2009

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mikael Ottosson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Forest industry; energy; electricity; forests; industrial greening; industrial change; actor network theory; sociology of industry; strategic management; science and technology studies; Skogsindustri; energi; elektricitet; skog; industriell miljöanpassning; industriell förändring; aktörsnätverksteori; branschsociologi; strategiforskning; teknik- och vetenskapsstudier; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : This thesis analyses how the Swedish forest industry has (re)acted regarding the energy transition and, in particular, regarding the reconstruction of the electricity and forest resources in Sweden during the 1989–2009 period. The thesis consists of four papers that analyse how the Swedish forest industry by means of energy management practices at individual pulp and/or paper mills, in corporate strategies performed by CEOs and boards of directors, and via its industry association, has dealt with mounting political and public demands for the industry to become ‘greener’. LÄS MER