Sökning: "små och medelstora företag"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden små och medelstora företag.

 1. 1. Innovation i små etablerade företag : ett samspel nära kund och marknad

  Författare :Erika Lind; Anna Rönnbäck Öhrwall; Mattias Axelson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Innovation; små och medelstora företag; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : I tider av snabb teknisk utveckling, ändrade marknadsbehov, och allt starkare konkurrens är förmågan till innovation och förnyelse central, inte bara för det enskilda företaget utan för samhället i stort. För små företag är innovation särskilt viktigt eftersom begränsade resurser gör det svårt att konkurrera med andra medel. LÄS MER

 2. 2. Adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag : Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa

  Författare :Monika Magnusson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elektronisk handel; adoption; små och medelstora företag; konceptuellt ramverk; innehåll; kontext; process; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : E-commerce is far more common in large firms than in small and medium-sized enterprises (SMEs). As a result SMEs risk competitive disadvantages. A growing body of research has attended to this problem but few studies examine the adoption of e-commerce from a broader contextual perspective. LÄS MER

 3. 3. Investeringar i mindre och medelstora tillverkande företag : drivkrafter, struktur, process och beslut

  Författare :Jan Alpenberg; Fredrik Karlsson; Olof Arwidi; Stefan Yard; Esbjörn Segelod; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; small and medium-sized manufacturing companies; contingency factors; super investments; follow-up investments; complement investments; investment-; structure; planning and process; små och medelstora tillverkande företag; superinvesteringar; uppföljningsinvesteringar; investeringar; struktur; planering och beslut; Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : This thesis deals with investment issues in connection to growth and expansion related decision processes in small and medium-sized manufacturing companies. It focuses primarily on the empirical knowledge about the structure of the companies’ investments, the processes involved, and the investment behavior in this type of company. LÄS MER

 4. 4. Revision och rådgivning : Efterfrågan, kvalitet och oberoende

  Författare :Tobias Svanström; Stefan Sundgren; Håkan Boter; Aasmund Eilifsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; auditing; advisory services; non audit services; audit quality; auditor independence; SME; revisionskvalitet; revisorns oberoende; små och medelstora företag; revision; rådgivning; efterfrågan på revision; efterfrågan på rådgivning; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Auditing is common in many organizations and a legal requirement for all limited liability companies in Sweden (ABL 9:1). In directives from the government it is clearly stated that small firms will be exempted from the statutory audit requirement. LÄS MER

 5. 5. Elektroniska marknadsplatser : IT-stöd för små och medelstora leverantörer

  Författare :Johan Petersson; Göran Goldkuhl; Karin Axelsson; Fredrik Karlsson; Martin Henkel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Electronic marketplaces; Information systems; Small and medium -sized enterprises; Practice theory; Elektroniska marknadsplatser; informationssystem; små och medelstora företag; praktikteori;

  Sammanfattning : Den här avhandlingens ämne är elektroniska marknadsplatser och hur sådana bör utformas utifrån mindre leverantörers perspektiv. Med leverantörer avses här de säljande företag som använder marknadsplatser som mellanhand för att sälja varor och tjänster. LÄS MER