Sökning: "små och medelstora företag"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden små och medelstora företag.

 1. 1. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. LÄS MER

 2. 2. Adoption av elektronisk handel Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa

  Detta är en avhandling från Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Monika Magnusson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap; Information Systems; Informatik; Adoption ”adoption” ; e-commerce “elektronisk handel” ; SME ”små och medelstora företag” ; conceptual framework ”konceptuellt ramverk” ; content ”innehåll” ; context ”kontext” ; process ”process” .; Elektronisk handel; adoption; små och medelstora företag; konceptuellt ramverk; innehåll; kontext; process;

  Sammanfattning : E-commerce is far more common in large firms than in small and medium-sized enterprises (SMEs). As a result SMEs risk competitive disadvantages. A growing body of research has attended to this problem but few studies examine the adoption of e-commerce from a broader contextual perspective. LÄS MER

 3. 3. Elektroniska marknadsplatser IT-stöd för små och medelstora leverantörer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Petersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Electronic marketplaces; Information systems; Small and medium -sized enterprises; Practice theory; Elektroniska marknadsplatser; informationssystem; små och medelstora företag; praktikteori;

  Sammanfattning : Den här avhandlingens ämne är elektroniska marknadsplatser och hur sådana bör utformas utifrån mindre leverantörers perspektiv. Med leverantörer avses här de säljande företag som använder marknadsplatser som mellanhand för att sälja varor och tjänster. LÄS MER

 4. 4. Investeringar i mindre och medelstora tillverkande företag : drivkrafter, struktur, process och beslut

  Detta är en avhandling från Lund : Lund Business Press

  Författare :Jan Alpenberg; Fredrik Karlsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; small and medium-sized manufacturing companies; contingency factors; super investments; follow-up investments; complement investments; investment-; structure; planning and process; små och medelstora tillverkande företag; superinvesteringar; uppföljningsinvesteringar; investeringar; struktur; planering och beslut; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : This thesis deals with investment issues in connection to growth and expansion related decision processes in small and medium-sized manufacturing companies. It focuses primarily on the empirical knowledge about the structure of the companies’ investments, the processes involved, and the investment behavior in this type of company. LÄS MER

 5. 5. Revision och rådgivning Efterfrågan, kvalitet och oberoende

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tobias Svanström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; auditing; advisory services; non audit services; audit quality; auditor independence; SME; revisionskvalitet; revisorns oberoende; små och medelstora företag; revision; rådgivning; efterfrågan på revision; efterfrågan på rådgivning; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Auditing is common in many organizations and a legal requirement for all limited liability companies in Sweden (ABL 9:1). In directives from the government it is clearly stated that small firms will be exempted from the statutory audit requirement. LÄS MER