Sökning: "energianvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 101 avhandlingar innehållade ordet energianvändning.

 1. 1. Energy Use as a Consequence of Everyday Life

  Författare :Mattias Hellgren; Kajsa Ellegård; Tommy Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Time use; time-geography; energy use; everyday life; sequence analysis; clustering; Tidsanvändning; tidsgeografi; energianvändning; vardagsliv; sekvensanalys; klusteranalys;

  Sammanfattning : Energy use is a part of everyday life and the use of energy is a part of the global climate change. Policy makers urge individuals to change their daily behaviour in order to mitigate climate change and care for our common environment.The dissertation regards daily behaviour as activities performed by individuals. LÄS MER

 2. 2. Visualisera energi i hushåll : Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning

  Författare :Erica Löfström; Kajsa Ellegård; Jenny Palm; MariAnne Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy use; energy visualization; households; energy behaviour; Power Aware Cord; Anneberg; pilot project; heating system; time-diaries; Time-PAcTS; Energianvändning; energivisualisering; hushåll; energibeteende; Power Aware Cord; Anneberg; pilotprojekt; värmesystem; tidsdagbok; Time-PAcTS; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Ett centralt problem i strävan efter att minska energianvändningen i hushåll genom beteendeförändringar är att energi till stora delar är en osynlig produkt. Avhandlingen strävar efter att utveckla kunskap som kan bidra till mer hållbar utveckling genom att analysera tre företeelser som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende: ett lokalt värmesystem, en s. LÄS MER

 3. 3. Prediction of Energy Use of a Swedish Secondary School Building : Building Energy Simulation, Validation, Occupancy Behaviour and Potential Energy-Efficiency Measures

  Författare :Jessika Steen Englund; Bahram Moshfegh; Mathias Cehlin; Jan Akander; Tomas Persson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building energy simulation; school building; field measurements; energy use; heat power demand; validation; occupancy behaviour; airing; energy-efficiency measures; byggnadssimulering; skolbyggnad; fältmätningar; energianvändning; värmeeffektbehov; validering; brukarbeteende; vädring; energieffektiviseringsåtgärder; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : Residential and public buildings account for about 40% of the annual energy use in Europe. Many buildings are in urgent need of renovation, and reductions in energy demand in the built environment are of high importance in both Europe and Sweden. Building energy simulation (BES) tools are often used to predict building performance. LÄS MER

 4. 4. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Författare :Mats Johan Lundström; Göran Cars; Ulf Ranhagen; Kristina Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; Physical planning; Fysisk planläggning; Comprehensive planning; Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER

 5. 5. A methodology to assess impacts of energy efficient renovation : a Swedish case study

  Författare :Ricardo Ramirez Villegas; Ola Eriksson; Thomas Olofsson; Sofia Lidelöw; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Buildings; renovation; greenhouse gases emissions; district heating; energy efficiency; building environmental assessment tools; energy use; heating; Byggnader; renovering; växthusgasutsläpp; fjärrvärme; energieffektivisering; byggnadsmiljöprestanda verktyg; energianvändning; värme; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : The European Union aims to reduce energy use and CO2-emissions by 40 % by the year 2030. The building sector has been identified as having a great potential to reduce emission of CO2 by increasing its energy efficiency. LÄS MER