Sökning: "15N-1H-HMQC"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 15N-1H-HMQC.

  1. 1. Aspects on the Regio and Stereo Selectivity in the Hydrolsilylation of 1,3-Dienes

    Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

    Författare :Magnus Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; Organisk kemi; Organic chemistry; Lewis acid; electrophilic ring closure; asymmetric hydrosilylation; reaction conditions; isoprene; regioselectivity; oxygen; Wilkinsons catalyst; 15N-1H-HMQC; 31P; heterobidentate ligands; catalyst; palladium; epoxy-allylsilanes; rhodium complexes; dienes;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hydrosilyleringsreaktionen är formellt en addition av en hydrosilan till ett omättat system. Reaktionen är oftast katalyserad av en övergångsmetall, och i denna process är det möjligt att påverka på vilket sätt additionen sker. LÄS MER