Sökning: "Hållbar stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Hållbar stadsutveckling.

 1. 1. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? : Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Eva Andersson; Johan Jansson; Lennart Tonell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; Human geography; Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER

 2. 2. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Författare :Mats Johan Lundström; Göran Cars; Ulf Ranhagen; Kristina Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; Physical planning; Fysisk planläggning; Comprehensive planning; Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER

 3. 3. En stad i världsklass – hur och för vem? : En studie om Stockholms sociala stadsplanering

  Författare :Jon Loit; Roger Andersson; Sofia Cele; Guy Baeten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; segregation; urban planning; Vision Järva 2030; Stockholm Royal Seaport; transformative planning; brownfield development; neoliberal planning; sustainable development; diversity; the just city; identity; lifestyle; Stockholm; Järvalyftet; Norra Djurgårdsstaden; stadsplanering; förändringsplanering; stadsutveckling; segregation; nyliberal planering; nyliberal urbanisering; hållbar utveckling; mångfald; den goda staden; den rättvisa staden; identitet; livsstil; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The city is characterised by unequal living conditions and inequities. Residential segregation – in the sense that people with different socio-economic resources and of various ethnicities live separately from one another – is a major cause of urban inequities. LÄS MER

 4. 4. Designing a certification system for sustainable urban areas : Key considerations and their implications for the development of Citylab Post-Construction

  Författare :Jonas Lind; Tove Malmqvist; Josefin Wangel; Örjan Wikfors; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Citylab; sustainable urban planning; certification systems; Citylab; hållbar stadsutveckling; stadsplanering; certifieringssystem; Strategier för hållbar utveckling; Strategies for sustainable development; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In future development dealingwith ongoing global urbanisation and sustainability challenges,urban development is often seen asa key component. To support urban development, various certification systems that define 'sustainable'buildingsor urban areashave been developed world-wide. LÄS MER

 5. 5. Spatial analyses of people's experiences in urban landscapes

  Författare :Karl Samuelsson; Stephan Barthel; S. Anders Brandt; Jon Norberg; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Urban planning; social-ecological system; human wellbeing; expe-riences; affordance; ecological psychology; resilience; spatial analysis; PPGIS; Stockholm; Stadsplanering; social-ekologiska system; välbefinnande; upple-velser; miljökvalité; ekologisk psykologi; resiliens; rumslig analys; medbor-gardeltagade; Stockholm; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : Limiting cities’ negative impact for global sustainability suggests compact city development. However, extensive and accessible urban nature is important for urban dwellers’ wellbeing. Aligning efforts to make cities locally and globally sustainable means resolving this conflict. LÄS MER