Sökning: "Time-PAcTS"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Time-PAcTS.

  1. 1. Visualisera energi i hushåll Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Erica Löfström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy use; energy visualization; households; energy behaviour; Power Aware Cord; Anneberg; pilot project; heating system; time-diaries; Time-PAcTS; Energianvändning; energivisualisering; hushåll; energibeteende; Power Aware Cord; Anneberg; pilotprojekt; värmesystem; tidsdagbok; Time-PAcTS; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

    Sammanfattning : Ett centralt problem i strävan efter att minska energianvändningen i hushåll genom beteendeförändringar är att energi till stora delar är en osynlig produkt. Avhandlingen strävar efter att utveckla kunskap som kan bidra till mer hållbar utveckling genom att analysera tre företeelser som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende: ett lokalt värmesystem, en s. LÄS MER