Sökning: "planeringsteori"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet planeringsteori.

 1. 1. Planning in the 'New Reality' Strategic Elements and Approaches in Swedish Municipalities

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Charlotta Fredriksson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planning theory; planning practice; municipality; region; comprehensive planning; strategic planning; forum-arena-court; case study; planeringsteori; planeringens praktik; kommun; region; översiktsplanering; strategisk planering; forum-arena-court; fallstudie;

  Sammanfattning : Central to this dissertation is a discourse in contemporary Swedish planning practice referred to as the ‘new reality’. The name of this discourse reflects the notion that planning practice interprets the conditions of today as differing from those which occurred previously. LÄS MER

 2. 2. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mats Johan Lundström; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Physical planning; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Fysisk planläggning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Comprehensive planning; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER

 3. 3. Trafik- och stadsplanering som en integrerad process? Om perspektiv och kommunikativa processer i stadsutvecklingen

  Detta är en avhandling från Stockholm : US-AB

  Författare :Patrik Tornberg; KTH.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stadsutveckling; sektorssamordning; trafikplanering; stadsplanering; Den Goda Staden; kommunikativ planeringsteori; helhetssyn; perspektiv; konsensus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Urban planning and transportation planning through an integrated process? On perspectives and communicative processes in urban developmentDuring the last couple of years the need for a better coordination of urban and transportation planning in Sweden has been highlighted at several occasions. In response to this need, the project “The Attractive City” (Den Goda Staden) has been initiated, emphasizing collaboration and communicative processes between actors involved in urban and transportation planning as a means to enhance the potential for an integrated planning. LÄS MER

 4. 4. Att resa rätt är stort, att resa fritt är större Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Henriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable mobility; planners; municipal planning; intersectionality; feminist planning theory; STS; visual analysis; script; privileged scripts; Hållbart resande; planerare; kommunal planering; intersektionalitet; feministisk planering; STS; bildanalys; skript; privilegierade skript;

  Sammanfattning : Minskning av transporters negativa miljöpåverkan, eller en ökning av hållbara resor, har blivit en allt viktigare fråga för lokala aktörer. Genom samhälls- och trafikplanering ska dagens ohållbara transportsystem bli mer hållbart. Det gör hur planerare i Helsingborg planerar för hållbara resor intressant att studera. LÄS MER