Sökning: "Uthållig kommun"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Uthållig kommun.

 1. 1. Nätverksstyrning för en hållbar utveckling en fallstudie av Energimyndighetens program Uthållig kommun 2003-2007

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Astrid Fell; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The view of networks has changed within the field of policy studies. Once they were considered as hampering the policy process, but today they are accepted as a legitimate policy instrument. The Swedish Government, for instance, makes use of networks to steer society. LÄS MER

 2. 2. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mats Johan Lundström; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Physical planning; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Fysisk planläggning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Comprehensive planning; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER

 3. 3. Five factors for urban sustainability - exploring influences on municipal strategic planning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Paul David Fenton; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy and climate strategies; municipalities; stakeholders; strategic planning;

  Sammanfattning : In recent decades, there has been increasing consensus that sustainable urban development is critical to the future of human societies and planetary systems. The effects of population growth and the environmental impacts of human activities are evident around the world, observable not only in the rapid urbanisation of many large cities, but also in small-medium conurbations, rural communities, and even uninhabited areas. LÄS MER

 4. 4. Sustainable snow handling

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Karin Reinosdotter; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Sammanfattning : Urban snow contains pollution that originates from sources such as atmospheric precipitation, traffic emission, and de-icing chemicals. These pollutants accumulate in the snow during the winter and are released when the snow starts to melt. LÄS MER

 5. 5. EnSAM - EnergiSystemAnalysMetod för industriella energisystem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Thomas Franzén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Traditionally, Swedish industries have been experiencing lower power prices compared with industries in the European continent. The specific power consumption is 2- 3 times higher than other competing industries abroad.Since July 2004, the power market is deregulated where industries have the possibility to choose supplier. LÄS MER