Sökning: "Maria Alm"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Maria Alm.

 1. 1. Also darüber lässt sich ja streiten! : Die Analyse von "also" in der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Maria Alm; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; also; spoken language; discourse particles; modal particles; conjuntional adverbs; conversation analysis; construction grammar; monosemy; Linguistics; polysemy; German; Allmän språkvetenskap Lingvistik; German language and literatur; Tyska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between the position, function and semantics of the German particle "also" (?so?). Traditionally, "also" is classified as a conjunctional adverb because it can fill the position in front of the finite verb in the German clause, the so-called "Vorfeld" (?pre-field?). LÄS MER

 2. 2. Nationell kraft och lokal motkraft : En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Maria Alm; Johan Hedrén; Lars Ingelstam; Eva Sandstedt; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; siting conflicts; sociotechnical systems; discourse analysis; space; place; practices; inclusion; exclusion; patterns of arguments; lokaliseringskonflikter; sociotekniska system; diskursanalys; plats; rum; praktiker; inneslutningar och utestängningar; mönster och utsagor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Facility siting conflicts are increasing in our society. This is a study of a HVDC-link between Blekinge, Sweden and Slupsk, Poland called The SwePol Link. This link has transferred electricity between the two electricity systems since the year 2000 and the decision making process can be described as a struggle between conflicting interests. LÄS MER

 3. 3. När kunskap ska styra Om organisatoriska och professionella villkor för kunskapsstyrning inom missbruksvården

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Maria Alm; Håkan Jenner; Joakim Krantz; Per-Olof Thång; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; knowledge governance; knowledge management; evidence-based practice; substance abuse treatment; knowledge to practice; ASI; DOC; neo-institutional theory; professional theory; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the changed governance of the public sector and what it can entail for professional work in substance abuse treatment. The point of departure is one of these new forms of governing, namely ‘knowledge governance’, which refers to a policy-driven process for promoting the use of evidence-based practice. LÄS MER