Sökning: "the UN Convention on the Rights of the Child"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden the UN Convention on the Rights of the Child.

 1. 1. Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

  Författare :Louise Dane; Anna Kaldal; Jane Reichel; Rebecca Thorburn Stern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Right to respect for private and family life; child rights; child law; migration law; immigration control; the best interest of the child; proportionality assessment; legality; objectivity; duty to give reasoned decisions; human rights; Rätt till respekt för privatliv och familjeliv; barnrätt; migrationsrätt; reglerad invandring; barnets bästa; proportionalitet; legalitet; objektivitet; motiveringsskyldighet; offentlig rätt; mänskliga rättigheter; utlänningslagen; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis analyses the principle of the best interests of the child and the right to private and family life in relation to the societal interest of controlling immigration. The aim of the thesis is to contribute to ensuring more predictable and transparent legislation and decision-making.States, generally, have the right to control immigration. LÄS MER

 2. 2. Drugs and the Convention on the Rights of the Child : Fragmentation, Contention and Structural Bias

  Författare :Damon Barrett; Pål Wrange; Allyn Taylor; Manfred Nowak; Rebecca Stern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; child rights; drug control; Convention on the Rights of the Child; structural bias; critical child rights studies; International Law; internationell rätt;

  Sammanfattning : Responding to the harms caused by drug use and the drug trade is one of the most pressing and interdisciplinary challenges of our time, within which the protection of children has become central. But there has been relatively little academic attention to the international legal dimensions of drug policy, despite the existence of a dedicated international legal framework on the issue and a range of other treaties that include drugs in some way. LÄS MER

 3. 3. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Författare :Pernilla Leviner; Lotta Vahlne Westerhäll; Wiweka Warnling Nerep; Ann-Christine Cederborg; Clara Hellner Gumpert; Karl Harald Sovig; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; Social welfare law; Socialrätt; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Anbringelse af etniske minoritetsbørn. Om socialarbejderes vurderinger og handlinger

  Författare :Marianne Skytte; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; national insurance; Social problems and welfare; ethnic minority children; ethnicity; child protection; foster care; child care; social work; the UN Convention on the Rights of the Child; equal treatment; equality; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The dissertation studies how social workers ensure continuity in relation to the individual child's background when placing and working with children of ethnic minority background in care. This is studied through 44 sets of case study notes from a foster-care association and interviews with 10 foster-care consultants. LÄS MER

 5. 5. We are all the same, but... : Kenyan and Swedish school children's views on children's rights

  Författare :Nina Thelander; Solveig Hägglund; Lynn Davies; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children´s rights; the United Nations Convention on the Rights of the Child; education; participation; non-discrimination; universal; children and childhoods; cultural politics of childhood; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on how school children in Kenya and Sweden express their views on children’s rights, in particular rights related to participation, non-discrimination, and education. The overall purpose was to explore the United Nations Convention on the Rights of the Child, its claim to be universal and its relevance for children in various school and life contexts. LÄS MER