Sökning: "Maria Klasson Sundin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Klasson Sundin.

  1. 1. Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? : En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention

    Författare :Maria Klasson Sundin; Ulf Zackariasson; Pamela Slotte; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; human rights; children s rights; evolving capacities; freedom of religion; autonomy; religion; conceptualization; philosophy of religion; minimal concepts; robust concepts; Convention on the Rights of the Child; mänskliga rättigheter; barnets rättigheter; växande förmågor; religionsfrihet; autonomi; religion; konceptualisering; religionsfilosofi; minimala begrepp; robusta begrepp; barnkonventionen; Religionsfilosofi; Philosophy of Religion;

    Sammanfattning : This dissertation uses philosophical tools to examine the child’s right to freedom of religion within the context of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) and other international human rights instruments.Article 14 of the CRC establishes the right of the child to freedom of thought, conscience and religion. LÄS MER