Sökning: "Downs syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Downs syndrom.

 1. 1. Down syndrome : Growth and endocrine impact

  Författare :Åsa Myrelid; Jan Gustafsson; Göran Annerén; Ann-Christine Lindgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Down syndrome; growth; growth charts; body proportions; growth hormone; thyroid function; metabolism; body composition; cognition; motor development; Downs syndrom; tillväxt; tillväxtkurvor; kroppsproportioner; tillväxthormon; sköldkörtelfunktion; metabolism; kroppssammansättning; kognitiv förmåga; motorisk utveckling; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin; pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : Down syndrome (DS) is associated with psychomotor retardation, short stature and endocrine dysfunction. Statural growth is a well-known indicator of health. The growth in DS differs markedly from that of other children and there is a 20 cm reduction of final height as compared to target height. LÄS MER

 2. 2. Talandet som levd erfarenhet. : En studie av fyra barn med Downs syndrom

  Författare :Karin Bengtsson; Bo Dahlin; Iréne Johansson; Claes Nilholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Speech development; Intentionality; Down syndrome; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of children’s speech. The children have Down syndrome (DS). Often the speech of children with DS is hard for other people to understand. The aim of the study is to try a new way of describing these children’s speech. LÄS MER

 3. 3. Att möta det oväntade : tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom

  Författare :Bim Riddersporre; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Life-world; Professional Support; Parental Attitudes; Early Parenthood; Down Syndrome; Utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to increase - through an empirical investigation - our understanding of early parenthood in relation to children with Down syndrome. My point of departure has been the parents’ life-worlds, and I have developed an accompanying working method. LÄS MER

 4. 4. Concentration Difficulties in the School Environment - with focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome

  Författare :Catrin Tufvesson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Down s syndrome; concentration; children; building process; ADHD; the Human Environment Interaction-model; individual adjusment; learning; indoor environment; school environment; Psykologi; Psychology; Humanities; Humaniora; autism;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify environmental factors that affect children with ADHD, autism, and Down's syndrome and their ability to concentrate in their learning environment at school. The issue of this research is not to dismiss any of the additional resources these children are in need of; instead it is to suggest how to arrange learning environments in the most supportive way possible based on the initial needs of these children. LÄS MER

 5. 5. Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn med Down syndrom

  Författare :Bim Riddersporre; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Early parenthood; Down syndrome; Parental attitudes; Professional support; Life-world experience;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att genom en empirisk undersökning öka förståelsen av tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Jag utgår ifrån föräldrarnas livsvärld och utvecklar ett medföljande arbetssätt. Tio familjer med nyfödda barn med Downs syndrom följs genom regelbundna hembesök under det första året med barnet. LÄS MER