Sökning: "Känsel"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet Känsel.

 1. 1. Quantitative and qualitative analysis of touch, cold and warmth in health, neuropathic pain and fibromyalgia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Eva-Liz Harju; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ongoing pain; tactile and thermal dys function; perceived intensity; Master Scaling; perceived quality; Känsel; Smärta; fysiologisk psykologi; Fibromyalgi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The general aim of the present thesis is to examine tactile and thermal perceptual (dys)function by quantitative and qualitative tests of patients with neuropathic pain or fibromyalgia, and to compare results with those of healthy persons. A specific aim is to provide individual data for diagnostic purposes, specific to touch, cold, and warmth (profiles). LÄS MER

 2. 2. Rytmen bor i mina steg En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Sara Johansson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rhythmanalysis; rhythm; methodology; method; knowledge process; movement; city; walking; body; mind; embodiment; Cartesian dualism; affect; emotion; feeling; senses; touch; sensory ethnography; non-representational theory; phenomenology; new materialism material feminism; situated knowledge; autoethnography; creative reflective experimental narrative writing; memory; rytmanalys; rytm; metodologi; metod; kunskap; rörelse; stad; promenad; kropp; medvetande; förkroppsligande; cartesiansk dualism; affekt; emotion; känsla; sinnen; känsel; sinnlig sensorisk etnografi; icke-representationell teori; fenomenologi; ny materialism materiell feminism; situerad kunskap; autoetnografi; kreativt reflekterande experimentellt narrativt skrivande; minne; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis brings together a fascination with the city and a keen interest in the knowledge process. The point of departure is the bodily, sensory and emotional experience. That the author uses her own perceptions and experiences and is preoccupied with her own knowledge process means that she writes herself into an autoethnographic context. LÄS MER

 3. 3. Trans Cinema and Its Exit Scapes A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wibke Straube; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

  Sammanfattning : Trans Cinema and its Exit Scapes är en kritisk och kreativ intervention med fokus på kulturella representationer av kroppar som bryter mot en könsbinär ordning i samtida film. Studien argumenterar för möjligheten att hitta utrymmen för “disidentification”, så kallade “exit scapes” inom filmerna. LÄS MER

 4. 4. IT potentialen hos haptik: Känsel ger tillgänglighet för människor med funktionshinder

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Calle Sjöström; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Haptiska gränssnitt – Virtual Reality; Synskador och blindhet;

  Sammanfattning : Idag är datorer viktiga verktyg för blinda personer men används mest som text maskiner. Den omfattande användningen av Internet som informationskanal har lett till en smärre revolution för synskadade personer genom att ge dem tillgång till information som... LÄS MER

 5. 5. The sensational hand. Clinical assessment after nerve repair

  Detta är en avhandling från Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital

  Författare :Birgitta Rosén; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; substitution of senses; artificial sensibility; reliability; validity; diagnose-specific; documentation; assessment; longitudinal; functional outcome; hand; sensibility; ulnar nerve; nerve repair; median nerve; brain plasticity; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Following the transection and repair of major nerve trunks in the forearm, the functional outcome is influenced by mechanisms in the peripheral, as well as in the central nervous system. In the present thesis the interest is focused on assessment of the outcome after nerve repair, central nervous factors influencing the outcome, and sense substitution to compensate for sensory loss. LÄS MER