”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

Detta är en avhandling från Tema Genus

Sammanfattning: den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. Avhandlingen diskuterar också epistemologiska och ontologiska frågor om hur historiska narrativ skapas och hur museala artefakter kan förstås. Huvudargumentet är att de dominerande representationerna skapas med hjälp av en reducerad matris av stereotypa skript för kön, klass, etnicitet, nationalitet såväl som sexualitet, vilket kan ses som uttryck för en fallogocentrisk betydelseekonomi.Denna undersökning av samtida skript på Nordiska museet har använt teoretiska tankegångar och analytiska redskap från de överlappande kunskapsfälten sexual difference, queer- och sexualitetsforskning, genus/könsmaktforskning, kvinnohistorisk forskning, maskulinitetsforskning, postkolonial feministisk forskning, samt feminist studies of science and technology. Ett pluralistisk feministisk nomadologisk metateoretiskt ramverk har skapats för att analysera och försöka förstå det empiriska materialet utifrån de nämnda teorierna. Världen och däribland museernas verksamhet är så komplex och mångfasetterad att många olika genusteoretiska ingångar krävs för att kunna läsa och förstå olika gestaltningar. I avhandlingen ritas en översiktskarta över de fallogocentriska museala skripten upp bredvid vilken en partiellt situerad terrängkarta placeras som kastar ljus över det musealt imaginära.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)