Sökning: "teaching profession"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade orden teaching profession.

 1. 1. Negotiating Teacher Professionalism. On the Symbolic Politics of Sweden's Teacher Unions

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Peter Lilja; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; institutional theory; policy analysis; profession; professionalism; professionalization; professional project; teacher professionalism; teacher unions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Institutional theory; Policy analysis; Profession; Professionalism; Professionalization; Professional project; Teacher professionalism; Teacher unions;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the political negotiation of how to ascribe meaning and content to the idea of teacher professionalism within contemporary Swedish education debates. Departing from two recent educational reforms – the certification of teachers and the reformation of teacher education – and using theories from the sociology of professions coupled with an institutional approach to the study of organizations this study analyzes how the Teacher Unions construct professional projects in relation to each other as well as in relation to the reforms of the current Ministry of Education. LÄS MER

 2. 2. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Johanna Ringarp; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Välfärdsstaten; Sverige; 1980-talet; 1990-talet; Offentliga sektorn; studier och undervisning; Utbildningspolitik; Socialdemokrati; Skolan administration och förvaltning; Kommunalisering; Swedish educational system; Welfare system; New Public Management; decentralization; municipalization; Swedish history; The Swedish Association of Local Authorities; Social Democrat; compulsory school; modern history.; teachers’ associations; teacher; de-professionalization; semi-profession; Profession;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish År 2011 är det exakt 20 år sedan lärarkåren kommunaliserades. Reformen ger fortfarande upphov till diskussioner, inte minst från liberalt håll diskuteras idag lärarprofessionens status och vilka konsekvenser kommunaliseringen har medfört. I Professionens problematik analyseras motiven bakom kommunaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Utmaningarna mot demokratins skola : Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Per Höjeberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; progressive education; totalitarianism; history of education; teaching profession; Soviet Communism; Nazism;

  Sammanfattning : The Swedish teaching profession, Nazism and Soviet Communism from 1933 to 1945 The “Democratic School” was a concept that Swedish teachers used regularly to describe the school that they had participated in building up. In the interwarperiod, the Democratic School was confronted with two major challenges, i.e. LÄS MER

 4. 4. Mellan akademi och profession Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Henrik Hegender; Linnéuniversitetet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; School-based teacher education; research- and experience-based teacher knowledge; assessment; learning objectives; tacit knowledge; Verksamhetsförlagd lärarutbildning; forsknings- och erfarenhetsgrundad lärarkunskap; bedömning; kunskapsmål; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att granska hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom svensk lärarutbildning. Utgångspunkten tas i det faktum att lärares yrkeskunskaper under lång tid varit uppdelade och beskrivna som teoretiska och praktiska, till exempel uttryckta som lärares tänkande respektive lärares handlande, eller vad lärare vet och vad lärare kan utföra. LÄS MER

 5. 5. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER