Sökning: "Astrid Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Astrid Pettersson.

 1. 1. Att utvecklas i matematik : En studie av elever med olika prestationsutveckling

  Författare :Astrid Pettersson; Bengt-Olov Ljung; Sven-Eric Reuterberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; matematik; prestationsutveckling över tid; lösningsstrategier; feltyper; grundskola; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik : – en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Författare :Ida Bergvall; Caroline Liberg; Jenny Wiksten Folkeryd; Johan Prytz; Astrid Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical subject language; systemic functional linguistics; social semiotics; semiotic resources; students; disciplinary literacy; mathematics education; TIMSS; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to deepen the understanding of mathematical subject language regarding three semiotic resources, written language, images and mathematical symbols. The theses also investigates high- and low-performingstudents encounter with mathematical subject language. LÄS MER

 3. 3. Assessment Discourses in Mathematics Classrooms : A Multimodal Social Semiotic Study

  Författare :Lisa Björklund Boistrup; Astrid Pettersson; Staffan Selander; Torbjörn Tambour; Stephen Lerman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classrooms; classrooms; assessment; discourses; social semiotics; multimodality; feedback; mathematics competence; matematikklassrum; klassrum; bedömning; diskurser; socialsemiotik; multimodalitet; återkoppling; matematisk kompetens; Education; Pedagogik; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This is a study of assessment in mathematics classrooms and assessment is here regarded as a concept with broad boundaries including e.g. diagnostic tests, portfolios, and acts in teacher-student communication. LÄS MER

 4. 4. Problem-solving can reveal mathematical abilities : How to detect students' abilities in mathematical activities

  Författare :Thomas Dahl; Inger Wistedt; Astrid Pettersson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Dahl, Thomas (2012). Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor. Att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet (Problem-solving can reveal mathematical abilities: How to detect students‟ abilities in mathematical activities). Linnéuniversitetet 2012; ISBN:978-91-86983-28-4. LÄS MER

 5. 5. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER