Sökning: "pedagogisk forskning i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden pedagogisk forskning i sverige.

 1. 1. Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971 : en explorativ studie av inom- och utomvetenskapliga faktorer

  Författare :Gerd Lindberg; Leif Lindberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of behavioral sciences; history of educational research; paradigm analysis; science and society;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to shed light on the science of education, primarily in the period 1948-1971. The work also consists of the establishment of education as an academic discipline (1910-1948). The theoretical frame of reference is Kuhn's theory about the structure of scientific revolutions. LÄS MER

 2. 2. Elevers välbefinnande och skolverksamheten : En litteraturstudie om den pedagogiska verksamhetens roll för elevers välbefinnande

  Författare :Christina (Tina) Hellblom-Thibblin; Sverker Lindblad; Tina Hellblom-Thibblin; POET; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; elevhälsa; den nya ohälsan the new morbidity ; skyddsfaktorer; elevvårdsstrategier; hälsofrämjande strategier; Undervisningsväsen; Skolsociala; Åtgärder; Sverige; Pedagogisk; Psykologi; Mentalhygien; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kampen mot kaos : studie av hur en grundskola utformar elevernas arbetsmiljö

  Författare :Jan-Olof Hellsten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undervisningsväsen; Sverige; Grundskolan; Högstadiet; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Inlärd hjälplöshet i arbetslivet : analys av egenkontroll, attribution och lärande utifrån två komplementära arbetslivsforskningsstrategier

  Författare :Bo Peterson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Tillämpad; Arbetspsykologi; Arbete; Arbetsmarknad; Sverige; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lena lär lyda. Fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956

  Författare :Helene Båtshake; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; grammar school; the history of pedagogy; compulsory school; structuralism; readers; educational discourse; socialisation; fosterage; power; discipline; discourse analysis; Foucault; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this monograph is to discern what constituted the dominant fostering and discipline discourse in Swedish compulsory schools during the period 1947-1956. For this purpose Michel Foucault's discourse analysis has played a central role in this thesis. LÄS MER