Sökning: "compulsary school"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden compulsary school.

 1. 1. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; skrivande; skrivforskning; bedömning; interaktion; svenskämnet; gymnasiet; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; uppsatsskrivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 2. 2. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Kerstin Bergöö; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy and didactics; subject didactics; democratic education; basic skills social literacies; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; mother tongue subjects; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; compulsary school; content; dialogue; experience; Karen Gallas; knowledge; language development; literature reading; Olga Dysthe; Pedagogiska gruppen; teacher education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I "Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv" beskrivs hur en grupp blivande 1 till 7-lärare förhåller sig till olika svenskämneskonceptioner genom lärarutbildningen. Avhandlingen har det dubbla syftet att analysera och tolka de studerandes svenskämneskonstruktioner och att institutionsanalytiskt granska utbildningen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga skolledares ledarstil i svensk grundskola

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Sten-Sture Olofsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compitencies; leadership levels; management styles; responsibility and technical rationality; Pedagogy and didactics; women principals; compulsary school; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att kartlägga kvinnligt skolledarskap. En enkät sän-des till 235 kvinnliga rektorer. Av dem hade 204 tjänst som skolledare under den tid då undersökningen genomfördes och 173 av dem besvarade enkäten. Det externa bortfallet var alltså ca 15 procent. LÄS MER

 4. 4. Samarbete mellan hem och skola Erfarenheter av elevers, föräldrars och lärares arbete

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gunilla Johansson; Karin Wahlberg Orving; Karin Wahlberg Orving; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Cooperation between pupils; parents and teachers; compulsary school; primary classes;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to shed light upon several questions regarding co -operation between the home and school, based upon earlier research and empirical studies. The study focused on the opportunities and drawbacks as well as on the motives for home and school cooperation. LÄS MER

 5. 5. Att samverka eller..? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Inger Karlefors; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; pedagogik; Education; Compulsary school; physical education; physical education teachers; collaboration; interdisciplinarity;

  Sammanfattning : The subject of physical education is viewed as being in a crisis, since the pace given for it in the schedule of classes for the compulsary school has been reduced with introduction of the most recent curriculum, Lpo 94. Researchers believe that collaboration would strengthen the position of the subject and of the in the physical education teachers in school and lead to a solution of the crisis. LÄS MER