Sökning: "Helene Båtshake"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helene Båtshake.

  1. 1. Lena lär lyda : Fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956

    Författare :Helene Båtshake; Pedagogik; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; grammar school; the history of pedagogy; compulsory school; structuralism; readers; educational discourse; socialisation; fosterage; power; discipline; discourse analysis; Foucault; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

    Sammanfattning : The purpose of this monograph is to discern what constituted the dominant fostering and discipline discourse in Swedish compulsory schools during the period 1947-1956. For this purpose Michel Foucault's discourse analysis has played a central role in this thesis. LÄS MER