Sökning: "grammar school"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden grammar school.

 1. 1. English in Primary Education in Sweden and Vietnam : Teaching practices, learner outcomes and out-of-school exposure

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Vi Thanh Son; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; L2 English; primary school; procedural; ; declarative; grammar; 3-sg-s; Sweden; Vietnam; out-of-school exposure;

  Sammanfattning : This thesis investigates the interaction between teaching and learning of English in young learners in Sweden and in Vietnam. It thus brings together two perspectives – teaching and learning – that are seldom compared between cultural contexts. The main focus of the study is to examine procedural and declarative knowledge of English grammar. LÄS MER

 2. 2. „Davon sagen die Herren kein Wort“ Zum pädagogischen, grammatischen und dialektologischen Schaffen Max Wilhelm Götzingers (1799–1856)

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

  Författare :Dan Olsson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Max Wilhelm Götzinger; Didactics; Terminology; German Grammar; Traditional Grammar; School Grammar; Syntax; Dependency Theory; sign system denoting sentence and word structure Satzbilder ; Dialectology; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; tyska; German;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to comprehensively describe and evaluate the linguistic work of the German grammarian and teacher Max Wilhelm Götzinger (1799–1856). Götzinger‘s work has been little considered in linguistics and historiography of linguistics apart from some articles mainly on his grammatical theory. LÄS MER

 3. 3. På jakt efter språk : : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Fredrik Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; critical literacy; school subject Swedish; mother tongue subjects; upper secondary school; language development; subject didactics; writing instruction; explicit teaching; invisible pedagogy; metalanguage; grammar instruction; genre pedagogy; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett gemensamt drag i befintlig forskning är att språkliga delar av gymnasieskolans svenskämne framstår som diffusa och tycks sakna kärna och teoretisk ram. Syftet med avhandlingen På jakt efter språk är att beskriva och problematisera språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. LÄS MER

 4. 4. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Gun Hägerfelth; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scandinavian languages and literature; undervisning i främmande språk; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; Teacher education; Lärarutbildning; sociosemiotics; Vygotskij; Halliday; ethnography of speaking; functional grammar; cohesion; socio-cultural theory; momological; dialogical; sociolingvistik; Nordiska språk språk och litteratur ; language use; patterns of language use; particpation patterns; interaction; second language; science classroom; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Second language; Andraspråksinlärning; Undervisning; Naturkunskap; Sociosemiotics; Functional grammar; Patterns of language; Momological; Dialogical; Participation patterns; Cohesion; Socio-cultural theory; Interaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. LÄS MER

 5. 5. Lena lär lyda. Fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Helene Båtshake; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; grammar school; the history of pedagogy; compulsory school; structuralism; readers; educational discourse; socialisation; fosterage; power; discipline; discourse analysis; Foucault; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I sökandet efter den rådande fostrings- och disciplineringsdiskursen i svensk skola åren 1947-1956 har Michel Foucaults diskursanalys utgjort en central utgångspunkt i denna avhandling. Jag har inledningsvis redogjort för modernitetens genombrott i Sverige och kort belyst befolkning och utbildning vid mitten av 1900-talet. LÄS MER