Sökning: "sociolingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet sociolingvistik.

 1. 1. Internationella universitet – lokala språkval Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hedda Söderlundh; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; svenska;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur svenska används i den muntliga interaktionen i sex engelskspråkiga universitetskurser i Sverige. Kurserna följs av både svenska och utländska studenter och engelska är det gemensamma språket i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Varumärket för meänkieli – användningen av h i efterstavelsen i skrift

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Harriet Kuoppa; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Meänkieli; non-initial syllables; metathesis; variation; sociolinguistics; linguistic change; Torne Valley; meänkieli; efterstavelse; metates; variation; sociolingvistik; språklig förändring; Tornedalen; finsk-ugriska språk; Finno-Ugric Languages;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om variation i skriven meänkieli med fokus på variation i ett specifikt drag, h i efterstavelsen (t.ex. saunhaan > sauhnaan 'till bastun'). Tidigare forskning har visat att detta språkdrag påträffas med omfattande variation efter ett särskilt mönster i talspråket (t. LÄS MER

 3. 3. Namnval som social handling Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Emilia Aldrin; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; socio-onomastics; naming; personal names; first names; socio-linguistics; identity; social positioning; discourse analysis; onomastik; socioonomastik; namngivning; personnamn; förnamn; sociolingvistik; identitet; social positionering; diskursanalys; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to examine how parents in Sweden at the beginning of the twenty-first century use the process of naming as a resource to contribute to the creation of various identities for both themselves and their child. It is based on a two-component study — a postal survey and qualitative group interviews, both conducted in the city of Göteborg, Sweden — and includes parents with children born during 2007 and 2008. LÄS MER

 4. 4. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Anna Flyman Mattsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. LÄS MER

 5. 5. Testing English Collocations : Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Henrik Gyllstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign languages teaching; Applied linguistics; Språkinlärning; Language learning; vocabulary size; learning level; Swedish advanced learners of English; validity; second language vocabulary acquisition; test development; reliability; collocation; language testing; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Forskningsprojektet som rapporteras i denna avhandling har två övergripande mål. Det första målet är att utveckla testinstrument avsett för avancerade svenska inlärare av engelska, som genererar reliabla och valida testpoäng kopplat till receptiv kunskap avseende engelska kollokationer som en specifik förmåga. LÄS MER