Sökning: "sociolingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet sociolingvistik.

 1. 1. Internationella universitet – lokala språkval : Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Författare :Hedda Söderlundh; Björn Melander; Marika Tandefelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; svenska;

  Sammanfattning : The thesis deals with the use of spoken Swedish on six English-medium university courses in Sweden. The courses are taken by both Swedish and foreign students, with English as the common language of instruction. LÄS MER

 2. 2. Varumärket för meänkieli – användningen av h i efterstavelsen i skrift

  Författare :Harriet Kuoppa; Johanna Vaattovaara; Harri Mantila; Erling Wande; Pirkko Nuolijärvi; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Meänkieli; non-initial syllables; metathesis; variation; sociolinguistics; linguistic change; Torne Valley; meänkieli; efterstavelse; metates; variation; sociolingvistik; språklig förändring; Tornedalen; finsk-ugriska språk; Finno-Ugric Languages;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om variation i skriven meänkieli med fokus på variation i ett specifikt drag, h i efterstavelsen (t.ex. saunhaan > sauhnaan 'till bastun'). Tidigare forskning har visat att detta språkdrag påträffas med omfattande variation efter ett särskilt mönster i talspråket (t. LÄS MER

 3. 3. Namnval som social handling : Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009

  Författare :Emilia Aldrin; Catharina Nyström Höög; Staffan Fridell; Terhi Ainiala; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; socio-onomastics; naming; personal names; first names; socio-linguistics; identity; social positioning; discourse analysis; onomastik; socioonomastik; namngivning; personnamn; förnamn; sociolingvistik; identitet; social positionering; diskursanalys; Swedish language; Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to examine how parents in Sweden at the beginning of the twenty-first century use the process of naming as a resource to contribute to the creation of various identities for both themselves and their child. It is based on a two-component study — a postal survey and qualitative group interviews, both conducted in the city of Göteborg, Sweden — and includes parents with children born during 2007 and 2008. LÄS MER

 4. 4. Everyday Language Practices and the Interplay of Ideologies, Investment and Identities – Language Use and Dispositions among Young Adolescents in Multilingual Urban Settings in Sweden

  Författare :Jasmine Bylund; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Språksociologi; Sociolingvistik; Ungdomar; Flerspråkighet; Multilingualism; Youth; Sverige; Language practices; Language investment; Language ideologies; Identities;

  Sammanfattning : Sweden is a multilingual country, and an increasing number of children and adolescents grow up using one or more languages in additions to Swedish. This has purred an interest in multilingual practices and the educational needs of minority language children and youths. LÄS MER

 5. 5. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Författare :Anna Flyman Mattsson; Allmän språkvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Student speech production is an essential part of language learning in the foreign-language classroom. The students usually have few opportunities to use the language outside the classroom, which underscores the importance of making good use of the time spent in the classroom. LÄS MER