Sökning: "sociolingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet sociolingvistik.

 1. 1. Internationella universitet – lokala språkval : Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Författare :Hedda Söderlundh; Björn Melander; Marika Tandefelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; svenska;

  Sammanfattning : The thesis deals with the use of spoken Swedish on six English-medium university courses in Sweden. The courses are taken by both Swedish and foreign students, with English as the common language of instruction. LÄS MER

 2. 2. Varumärket för meänkieli – användningen av h i efterstavelsen i skrift

  Författare :Harriet Kuoppa; Johanna Vaattovaara; Harri Mantila; Erling Wande; Pirkko Nuolijärvi; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Meänkieli; non-initial syllables; metathesis; variation; sociolinguistics; linguistic change; Torne Valley; meänkieli; efterstavelse; metates; variation; sociolingvistik; språklig förändring; Tornedalen; finsk-ugriska språk; Finno-Ugric Languages;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om variation i skriven meänkieli med fokus på variation i ett specifikt drag, h i efterstavelsen (t.ex. saunhaan > sauhnaan 'till bastun'). Tidigare forskning har visat att detta språkdrag påträffas med omfattande variation efter ett särskilt mönster i talspråket (t. LÄS MER

 3. 3. Namnval som social handling : Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009

  Författare :Emilia Aldrin; Catharina Nyström Höög; Staffan Fridell; Terhi Ainiala; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; socio-onomastics; naming; personal names; first names; socio-linguistics; identity; social positioning; discourse analysis; onomastik; socioonomastik; namngivning; personnamn; förnamn; sociolingvistik; identitet; social positionering; diskursanalys; Swedish language; Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to examine how parents in Sweden at the beginning of the twenty-first century use the process of naming as a resource to contribute to the creation of various identities for both themselves and their child. It is based on a two-component study — a postal survey and qualitative group interviews, both conducted in the city of Göteborg, Sweden — and includes parents with children born during 2007 and 2008. LÄS MER

 4. 4. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Författare :Anna Flyman Mattsson; Allmän språkvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Student speech production is an essential part of language learning in the foreign-language classroom. The students usually have few opportunities to use the language outside the classroom, which underscores the importance of making good use of the time spent in the classroom. LÄS MER

 5. 5. Testing English Collocations : Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners

  Författare :Henrik Gyllstad; Engelska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign languages teaching; Applied linguistics; Språkinlärning; Language learning; vocabulary size; learning level; Swedish advanced learners of English; validity; second language vocabulary acquisition; test development; reliability; collocation; language testing; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The research reported in this thesis has two main aims. The first aim is to develop tests capable of yielding reliable and valid scores of receptive knowledge of English collocations as a single construct, for use with advanced L2 learners of English. LÄS MER