Label Cover Reductions for Unconditional Approximation Hardness of Constraint Satisfaction

Detta är en avhandling från Stockholm : Numerical Analysis and Computer Science (NADA), Stockholm University

Sammanfattning: Kombinatoriska optimering inkluderar naturliga uppgifter såsom att hitta den snabbaste vägen till sitt arbetet, att schemalägga jobb hos specialister, eller att placera hållplatser för att minimera resenärers restid.Vi begränsar vi oss till de problem i vilket man ges en samling vilkor på variablermed målet att hitta en tilldelning av variablerna uppfyllandes så många som möjligt av vilkoren;så kallade Vilkorsuppfyllningsproblem (eng: Constraint Satisfaction Problems, CSPs).De flesta CSPs är NP-svåra att lösa optimalt och vi beaktar istället approximationer. Specifikt kallas, för 0 <= c <= 1, en lösning för en faktor-c approximation om antalet vilkor uppfyllda av lösningen är minst cgånger det största antalet uppfyllda av någon läsning. Denna avhandling består av tre artiklar som presenterar nya resultat begränsande hurpass väl man kan approximera CSPs i diverse situationer.För paritetsvilkor är en samling konsistenta vilkor enkla att lösa genom Gausselimination. Vi visar att för samtliga vilkor som uppfylls av en paritet och åtminstonde en ytterliggare tilldelning så är det inte bara NP-svårt at lösa utan till och med att ge en icke-trivial approximation.Oanvändarbarhet är en stark svårighetsegenskap som i princip säger att det är NP-svårt att ge icke-triviala approximationer även när man gemensamt för alla vilkor får ändra vad som uppfyller dem eller inte. Vi ger de första exemplen på icke-trivialt oanvändbara vilkor utan negationer betingat endast på P != NP.Vi visar på approximerbarhet för diverse ordningsvilorsproblem. I dessa ges man vilkor på hur objekt ska vara ordnade relativt varandra och målet är att hitta en ordning som uppfyller så många av vilkoren som möjligt. Vi ger bättre svårighetsresultat för de två mest välkända ordningsproblem, visar att det finns problem där det är NP-svårt att approximera bättre än triviala strategier, och att det finns ordningsproblem där godtyckligt dåliga approximationsgarantier är NP-svåra.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)