Sökning: "läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet läsförståelse.

 1. 1. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Magnus Österholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår

  Detta är en avhandling från Stockholm : Natur och kultur

  Författare :Barbro Westlund; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading comprehension; reading comprehension assessment; reading comprehension strategies; fedback; upper elementary school; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of the study is to describe and analyze what assessment discourses of reading comprehension are more prominent by comparing five Swedish and five Canadian teachers in the province of BC in Canada. Based on a teacher perspective on how to develop and assess reading comprehension, the investigation concentrates on teacher discourses and their alignment with other discourses of reading comprehension within the two school systems. LÄS MER

 3. 3. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Levlin; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER

 4. 4. Resultatet av ett prov Svensklärare om washbackeffekter av nationellt läsförståelseprov på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria Larsson; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; washback effect; national test; reading comprehension; upper secondary school; policy enactment; subject of Swedish; reading instruction; washbackeffekt; policy; nationellt prov; läsförståelse; gymnasiet; ämnet svenska; läsundervisning; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : När lärares undervisning blir påverkad av ett nationellt prov talar man om washbackeffekter av provet. Det är vad den här licentiatuppsatsen handlar om. LÄS MER

 5. 5. Signs for Developing Reading Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Emil Holmer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deaf and hard-of-hearing; intervention; sign language; reading development; word reading; reading comprehension; working memory; imitation; Theory of Mind; Döva och hörselskadade barn; intervention; teckenspråk; läsutveckling; ordläsning; läsförståelse; arbetsminne; imitation; Theory of Mind;

  Sammanfattning : Reading development is supported by strong language skills, not least in deaf and hard-of-hearing (DHH) children. The work in the present thesis investigates reading development in DHH children who use sign language, attend Regional Special Needs Schools (RSNS) in Sweden and are learning to read. LÄS MER