Sökning: "emotionellt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden emotionellt stöd.

 1. 1. Active and healthy ageing in Europe : significance of social relationships

  Författare :Septi Kurnia Lestari; Nawi Ng; Xavier de Luna; Malin Eriksson; Mikael Rostila; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older population; ageing; social relationships; social support; social participation; social contact; quality of life; frailty; panel data; latent class analysis; growth model; multilevel logistic regression; pandemic; Europe; SHARE; äldre befolkning; åldrande; sociala relationer; socialt stöd; socialt deltagande; sociala kontakter; livskvalitet; åldersskörhet; paneldata; latent klassanalys; tillväxtmodell; flernivålogistisk regression; pandemi; Europa; SHARE; epidemiologi; Epidemiology; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background: Social relationships have important roles in achieving active and healthy ageing. Social relationships are dynamic across the life course. A myriad of contextual and individual (e.g. LÄS MER

 2. 2. Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism : ett nytt och mer fritt sätt att utvecklas genom social interaktion

  Författare :Kristina Byström; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Forskning visar att djur kan ge socialt och emotionellt stöd till barn och ungdomar med autism men få studier har undersökt husdjurens betydelse för barnens utveckling eller betydelsen av att inkludera natur och djur i en längre samspelsbehandling. Syftet med avhandlingen är att beskriva och förklara på vilka sätt som natur och djur kan tillföra värden som underlättar för gruppens psykologiska utveckling. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten

  Författare :Carin Benjaminson; Jane Brodin; Peg Lindstrand; Anders Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Growing up; lifenarrative; emotional abuse and neglect; insecurity; vital force; Children; Barn; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze the lifeworlds of youths subjected to emotional abuse during their childhoods. The following questions have been formulated: What experiences of emotional abuse do youths recount, and what do these experiences involve for the child? What picture of their encounter with the surrounding society do these youths provide, such as, for example, meetings with those close to them and with people at school, and what do these meetings involve for the child? What feelings have characterized their childhoods, and what consequences do these feelings have for the children’s lives and their transitions to adulthood? This study employs a qualitative lifeworld approach. LÄS MER

 4. 4. Det sociala nätverkets betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter : erfarenheter från kvinnor med ryggmärgsskada och deras män

  Författare :Gunilla Isaksson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna avhandling var att få en fördjupad kunskap om och förståelse för upplevelsen av den sociala miljöns betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter hos kvinnor med ryggmärgsskada och deras män samt om upplevelsen förändrades över tid. För att besvara syftet valdes en kvalitativ forskningsdesign till de fyra studierna. LÄS MER

 5. 5. Frigörelse med förhinder : om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer

  Författare :Mari Brännvall; Malmö högskola; []
  Nyckelord :violence against women;

  Sammanfattning : Avhandlingen uppmärksammar polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Studiens syfte är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras interaktioner med det straffrättsliga systemet när de tar sig ur mäns våld i nära relationer. LÄS MER