Sökning: "elektricitet miljöpåverkan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden elektricitet miljöpåverkan.

 1. 1. Magnetic Refrigeration for Near Room-Temperature Applications

  Författare :Behzad A Monfared; Björn Palm; Joachim Claesson; Andrew Rowe; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Magnetic Refrigeration; Magnetic; Cooling; Magnetocaloric; Life Cycle Assessment; Modeling; Simulation; Optimization; Regeneration; Active Magnetic Regeneration; Bonded Regenerator; Heat Switch; Thermal Diode; Peltier; Solid-State; Prototype; Magnetisk Kylteknik; Magnetisk; Kylning; Magnetokalorisk; Livscykela-nalys; Modellering; Simulering; Optimering; Regenerering; Aktiv Mag-netisk Regenerering; Bunden Regenerator; Värmebrytare; Termodiod; Peltier; Solid-State; Prototyp; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Refrigeration plays a crucial role in many different sectors and consumes about 17% of the electricity produced globally. This significant energy consumption implies large share of refrigeration in primary energy consumption and other environmental impacts. LÄS MER

 2. 2. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Författare :Mats Johan Lundström; Göran Cars; Ulf Ranhagen; Kristina Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; Physical planning; Fysisk planläggning; Comprehensive planning; Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER