Sökning: "Modellering"

Visar resultat 1 - 5 av 356 avhandlingar innehållade ordet Modellering.

 1. 1. Plastic Shrinkage Cracking In Concrete : Mitigation and Modelling

  Författare :Faez Sayahi; Mats Emborg; Andrzej Cwirzen; Hans Hedlund; Pietro Lura; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Early-age (up to 24 hours after casting) cracking may become problematic in any concrete structure. It can have a negative influence on the aesthetics of the concrete structure, as well as decreasing the durability and serviceability by facilitating the ingress of harmful materials into the concrete bulk. LÄS MER

 2. 2. Behovet av struktur och frihet : En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

  Författare :Anders Hjalmarsson; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Anne Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; Information technology; Informationsteknik; informationssystem; information storage; retrieval systems;

  Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER

 3. 3. Groundwater Recharge in Crystalline Bedrock : Processes, Estimation, and Modelling

  Författare :Niclas Bockgård; Sven Halldin; Allan Rodhe; Auli Niemi; Lars O. Ericsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrology; groundwater recharge; bedrock; crystalline rocks; tracers; CFC; surface loading; loading efficiency; barometric effect; heterogeneity; stochastic modelling; Hydrologi; Hydrology; Hydrologi;

  Sammanfattning : Kunskap om grundvattenbildningen är nödvändig för att man ska kunna förutsäga konsekvenserna av grundvattenuttag och underjordsbyggande. Grundvattenbildningen i berggrunden är dock svår att uppskatta. LÄS MER

 4. 4. Sensitivity Analysis and Material Parameter Estimation using Electromagnetic Modelling

  Författare :Therese Sjödén; Sven Nordebo; Börje Nilsson; Margaret Cheney; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sensitivity analysis; material parameter; Fisher information; Cramér-Rao bound; electromagnetic modelling; grain angle; wood; electrical impedance tomography; inverse problems; känslighetsanalys; estimering; materialparameter; Fisher- information; Cramér-Rao-gränsen; elektromagnetisk modellering; fibervinkel; trä; elektrisk impedanstomografi; inversa problem; Waves and Signals; Vågor och signaler;

  Sammanfattning : Estimating parameters is the problem of finding their values from measurements and modelling. Parameters describe properties of a system; material, for instance, are defined by mechanical, electrical, and chemical parameters. Fisher information is an information measure, giving information about how changes in the parameter effect the estimation. LÄS MER

 5. 5. Informell Statistisk Inferens i modelleringssituationer : En studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser

  Författare :Per Blomberg; Per Nilsson; Jonas Bergman Ärlebäck; Andreas Ryve; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conceptual framework; Data; Informal statistical inference; Modelling; Statistical inquiry; Statistics education; Pedometer; Use-Inspired Basic research; Begreppsramverk; Behovsmotiverad grundforskning; Modellering; Mätdata; Informell Statistisk Inferens; Statistisk undersökning; Statistikundervisning; Stegräknare; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om lärande och undervisning i informell statistisk inferens. I studien användes en kvalitativ forskningsstrategi inriktad mot prövning och generering av teorier med inspiration av grounded theory. LÄS MER