Sökning: "Modellering"

Visar resultat 1 - 5 av 391 avhandlingar innehållade ordet Modellering.

 1. 1. Utilization of a GSHP System in a DHC Network : modeling and optimization

  Författare :Anjan Rao Puttige; Thomas Olofsson; Ronny Östin; Staffan Andersson; Javed Saqib; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ground source heat pump; district heating and cooling; optimization; borehole heat exchanger; artificial neural network; hybrid model; field measurements; calibration; heat pumps; prosumer;

  Sammanfattning : The ground source heat pumps (GSHPs) of customers connected to the district heating and cooling (DHC) network can benefit both the customer and the energy company. However, operating the GSHP to minimize the cost of providing heating and cooling to the customer while ensuring the long-term stability of the ground temperature is a challenge. LÄS MER

 2. 2. Plastic Shrinkage Cracking In Concrete : Mitigation and Modelling

  Författare :Faez Sayahi; Mats Emborg; Andrzej Cwirzen; Hans Hedlund; Pietro Lura; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Early-age (up to 24 hours after casting) cracking may become problematic in any concrete structure. It can have a negative influence on the aesthetics of the concrete structure, as well as decreasing the durability and serviceability by facilitating the ingress of harmful materials into the concrete bulk. LÄS MER

 3. 3. Behovet av struktur och frihet : En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

  Författare :Anders Hjalmarsson; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Anne Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; Information technology; Informationsteknik; informationssystem; information storage; retrieval systems;

  Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER

 4. 4. Modeller och modellering med digitala verktyg i högstadiets teknikundervisning

  Författare :Helen Brink; Niklas Gericke; Nina Kilbrink; Jonas Hallström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modeller; Modellering; Digitala verktyg; Tekniklärare; Teknikundervisning; CAD; Fenomenografi; Livsvärldsfenomenologi; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is about secondary school technology teachers’ experiences of teaching with models and modelling using digital tools.The aim of this thesis is to gain new in-depth knowledge of teaching in relation to digital models and digital modelling, and create better preconditions for technology teachers when it comes to their choices of content and methods of teaching in the area. LÄS MER

 5. 5. Groundwater Recharge in Crystalline Bedrock : Processes, Estimation, and Modelling

  Författare :Niclas Bockgård; Sven Halldin; Allan Rodhe; Auli Niemi; Lars O. Ericsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrology; groundwater recharge; bedrock; crystalline rocks; tracers; CFC; surface loading; loading efficiency; barometric effect; heterogeneity; stochastic modelling; Hydrologi; Hydrology; Hydrologi;

  Sammanfattning : Kunskap om grundvattenbildningen är nödvändig för att man ska kunna förutsäga konsekvenserna av grundvattenuttag och underjordsbyggande. Grundvattenbildningen i berggrunden är dock svår att uppskatta. LÄS MER