Sökning: "Regenerering"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Regenerering.

 1. 1. Magnetic Refrigeration for Near Room-Temperature Applications

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Behzad A Monfared; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Magnetic Refrigeration; Magnetic; Cooling; Magnetocaloric; Life Cycle Assessment; Modeling; Simulation; Optimization; Regeneration; Active Magnetic Regeneration; Bonded Regenerator; Heat Switch; Thermal Diode; Peltier; Solid-State; Prototype; Magnetisk Kylteknik; Magnetisk; Kylning; Magnetokalorisk; Livscykela-nalys; Modellering; Simulering; Optimering; Regenerering; Aktiv Mag-netisk Regenerering; Bunden Regenerator; Värmebrytare; Termodiod; Peltier; Solid-State; Prototyp; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Refrigeration plays a crucial role in many different sectors and consumes about 17% of the electricity produced globally. This significant energy consumption implies large share of refrigeration in primary energy consumption and other environmental impacts. LÄS MER

 2. 2. Laser processing of Silica based glass

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Patrik Holmberg; KTH.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fiber Bragg Gratings; photosensitivity; Glass; laser machining; optical fibers; fiber sensor; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis work is photosensitivity and photo-structuring of optical fibers and bulk glass. Although research in the field of photosensitivity in glass and optical fibers has been ongoing for more than three decades, the underlying mechanisms are still not well understood. LÄS MER

 3. 3. Design of Functional Degradable Aliphatic Polyesters and Porous Tissue Engineering Scaffolds

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Peter Plikk; KTH.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ring-opening polymerization; Stannous octoate; 2; 2’-azoisobutyronitrile; 1; 5-dioxepane-2-one; ε-caprolactone; L-lactide; Trimethylene carbonate; 2-methylene-1; 3-dioxe-5-pene; Copolymer; Porous scaffold; Porous tubular scaffold; Electron beam; Gamma irradiation; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Sammanfattning : The regeneration of damaged tissues or organs using porous scaffolds which act as temporary guides for the patient’s own cells, i.e. tissue engineering, is a means to overcome the shortcomings of current standard medical treatments. LÄS MER

 4. 4. European ecosystems on a changing planet : Integrating climate change and land-use intensity data

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Författare :Jan Hendrik Blanke; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-12]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LPJ-GUESS; land-use intensity; climate change; carbon; nitrogen; ecosystem functions; trade-offs; vegetation;

  Sammanfattning : Ekosystemen i vår värld förändras av naturliga krafter, som i sin tur påverkas av mänskliga aktiviteter. För att förstå och beräkna effekterna av klimatförändringar och mänsklig förvaltning på våra ekosystem har behovet av instrument för att övervaka och förutsäga jordsystemet ökat. LÄS MER

 5. 5. Catalytic Steam Pyrolysis of Biomass for Production of Liquid Feedstock

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Efthymios Kantarelis; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Pyrolysis; Catalytic Cracking; Catalytic Upgrading; Biomass to Liquids; Bio-fuels; Πυρόλυση; Καταλυτική διάσπαση; Καταλυτική αναβάθμιση; Biomass to Liquids; Βιοκαύσιμα; Pyrolys; Katalytisk Krackning; Katalytisk uppgradering; Biomass to Liquids; biobränslen; Chemical Engineering; Kemiteknik; Energiteknik; Energy Technology; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : The current societal needs for fuels and chemical commodities strongly depend on fossil resources. This dependence can lead to economic instabilities, political problems and insecurity of supplies. LÄS MER