Sökning: "Optimering"

Visar resultat 1 - 5 av 159 avhandlingar innehållade ordet Optimering.

 1. 1. Multicriteria optimization for managing tradeoffs in radiation therapy treatment planning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Rasmus Bokrantz; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optimization; multicriteria optimization; robust optimization; Pareto optimality; Pareto surface approximation; Pareto surface navigation; intensity-modulated radiation therapy; volumetric-modulated arc therapy; intensity-modulated proton therapy; Optimering; flermålsoptimering; robust optimering; Paretooptimalitet; Paretofrontsapproximation; Paretofrontsnavigering; intensitetsmodulerad strålterapi; rotationsterapi; intensitetsmodulerad protonterapi;

  Sammanfattning : Treatment planning for radiation therapy inherently involves tradeoffs, such as between tumor control and normal tissue sparing, between time-efficiency and dose quality, and between nominal plan quality and robustness. The purpose of this thesis is to develop methods that can facilitate decision making related to such tradeoffs. LÄS MER

 2. 2. Label Cover Reductions for Unconditional Approximation Hardness of Constraint Satisfaction

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerical Analysis and Computer Science (NADA), Stockholm University

  Författare :Cenny Wenner; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; Datalogi; Optimization; NP; Approximation; Approximability; Inapproximability; Constraint Satisfaction; CSP; Boolean Analysis; Satisfiability; SAT; Acyclic Subgraph; Betweenness; Unique Games; datalogi; Computer Science; Combinatorial Optimization; Complexity Theory; Computational Hardness; Kombinatorisk optimering; Komplexitetsteori; Beräkningsteori; Approximerbarhet; Beräkningssvårighet; Optimering; Vilkorssatisfiering; Vilkorsuppfyllning; Vilkorstillfredställand;

  Sammanfattning : Kombinatoriska optimering inkluderar naturliga uppgifter såsom att hitta den snabbaste vägen till sitt arbetet, att schemalägga jobb hos specialister, eller att placera hållplatser för att minimera resenärers restid.Vi begränsar vi oss till de problem i vilket man ges en samling vilkor på variablermed målet att hitta en tilldelning av variablerna uppfyllandes så många som möjligt av vilkoren;så kallade Vilkorsuppfyllningsproblem (eng: Constraint Satisfaction Problems, CSPs). LÄS MER

 3. 3. Optimering i organisk syntes betingelser, system, syntesvägar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Hansson; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optimization; Response surface method; PLS method; Silylation; Enolether; Unsaturated ketones; Diketones; Geosmin synthesis; Onepot procedure;

  Sammanfattning : This thesis deals with different optimization problems encountered in organic synthesis. The use of response surface, sequential simplex and PLS techniques, for simultanious optimization of yield and suppression of side reactions is investigated. This is illustrated by an example of enamine synthesis, were a side reaction was a serious problem. LÄS MER

 4. 4. Numerical optimization of pacing strategies in locomotive endurance sports

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden University

  Författare :David Sundström; Mittuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Pacing strategy; optimization; numerical simulation; equations of motion; method of moving asymptotes; cross-country skiing; cycling; Farthållningsstrategi; optimering; numerisk simulering; rörelseekvationer; method of moving asymptotes; längdskidåkning; cykling;

  Sammanfattning : This thesis is devoted to the optimization of pacing strategies in two locomotive endurance sports; cross-country skiing and road cycling. It has been established that constant pace and variable power distributions are optimal if purely mechanical aspects of locomotion are considered in these sports. LÄS MER

 5. 5. A systematic approach for major renovation of residential buildings

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linn Liu; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; energy efficiency; renovation; residential buildings; listed buildings; simulation; optimization; LCC; categorization; energy efficiency measure package; indoor environment; energy targets; CO2 emission; primary energy use; energieffektivisering; renovering; bostäder; historiska byggnader; simulering; optimering; LCC; kategorisering; energieffektiviseringsåtgärdspaket; inomhusmiljö; energimål; CO2-utsläpp; primärenergianvändning;

  Sammanfattning : In Sweden, buildings are responsible for about 40 % of total energy use and about 10 % of total CO2 emissions Today more than 60 % of existing Swedish residential buildings are over 40 years old and are in need of major renovation. In addition, 15 % of all multi-family buildings and 27 % of all single-family houses were built before 1945. LÄS MER