Sökning: "Prototyp"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet Prototyp.

 1. 1. Magnetic Refrigeration for Near Room-Temperature Applications

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Behzad A Monfared; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Magnetic Refrigeration; Magnetic; Cooling; Magnetocaloric; Life Cycle Assessment; Modeling; Simulation; Optimization; Regeneration; Active Magnetic Regeneration; Bonded Regenerator; Heat Switch; Thermal Diode; Peltier; Solid-State; Prototype; Magnetisk Kylteknik; Magnetisk; Kylning; Magnetokalorisk; Livscykela-nalys; Modellering; Simulering; Optimering; Regenerering; Aktiv Mag-netisk Regenerering; Bunden Regenerator; Värmebrytare; Termodiod; Peltier; Solid-State; Prototyp; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Refrigeration plays a crucial role in many different sectors and consumes about 17% of the electricity produced globally. This significant energy consumption implies large share of refrigeration in primary energy consumption and other environmental impacts. LÄS MER

 2. 2. The Construction of Construction The Wenner-Gren Center and the possibility of steel building in postwar Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Frida Rosenberg; KTH.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; architecture history; architecture technology; Wenner-Gren Center; steel; construction; construction sites; architecture practice; prototype; knowledge production; the Swedish Institute of Steel Construction; postwar Sweden; arkitekturhistoria; arkitekturteknik; Wenner-Gren Center; stål; stålkonstruktion; byggplatser; arkitekturpraktik; prototyp; kunskapsproduktion; Stålbyggnadsinstitutet; svensk efterkrigstid; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : The Wenner-Gren Center in Stockholm, built between 1954 and 1966, consists of three buildings dedicated to interdisciplinary and scientific research, designed by Sune Lindström and Alf Bydén of Vattenbyggnadsbyrån (VBB). The project was sponsored by Axel Wenner-Gren, and received support from the Swedish state through the donation of a property at the northern end of Stockholm’s thoroughfare Sveavägen. LÄS MER

 3. 3. Design and Implementation of Embedded Video Surveillance Hardware

  Detta är en avhandling från Electro and information technology

  Författare :Fredrik Kristensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elektronik och elektroteknik; Electronics and Electrical technology; image features; tracking; labeling; morphology; real-time operations; Hardware design; Image processing; Imaging; image processing; Bildbehandling; Signal processing; Signalbehandling;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hårdvara och algoritmer för ett inbyggt videoövervakningssystem presenteras i denna avhandling. För att verifiera systemet så har en prototyp byggts... LÄS MER

 4. 4. Obstacle Problems for Green Potentials and for Parabolic Quasiminima

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Catarina Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Functions; differential equations; Funktioner; differentialekvationer; Matematik; degenerate parabolic operators; Mathematics; quasiminima; obstacle problems; Green potentials;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av två delar. I den första delen används rent potentialteoretiska metoder för att studera hinderproblemet hörande till en likformigt elliptisk andra ordningens differentialoperator på divergensform. Reguljära punkter till hindren karakteriseras med det klassiska Wiener-kriteriet. LÄS MER

 5. 5. A Process Approach to Robust Design in Early Engineering Design Phases

  Detta är en avhandling från Dept. of Machine Design, Lund Institute of Technology, P.O. Box 118, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Peder Andersson; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design principles; error transmission; design methodology; product development; design for quality; mechanical engineering; design process; conceptual design; Robust design; system design; parameter design; Taguchi; Mechanical engineering; hydraulics; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Robust konstruktion handlar om hur produkter skall konstrueras för att bli okänsliga mot oväntade störningar och variationer i t.ex. omgivningen under drift. Normalt har detta problem angripits med den sk. LÄS MER