Sökning: "Upper secondary school"

Visar resultat 6 - 10 av 468 avhandlingar innehållade orden Upper secondary school.

 1. 6. Science versus School-science Multiple models in genetics - The depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on students' understanding

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Niklas Gericke; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conceptual change; genetics; history of science; models; nature of science; students’ understanding; textbooks; upper secondary school; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : In this thesis I describe a study of how the science of genetics is transformed into school science in upper secondary level textbooks and the impact that this transformation has on students’ understanding. The didactic challenge that we face is to decide which science from the academic disciplines we should bring into schools. LÄS MER

 2. 7. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; skrivande; skrivforskning; bedömning; interaktion; svenskämnet; gymnasiet; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; uppsatsskrivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 3. 8. Gymnasielärarens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elisabeth Nordevall; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 4. 9. What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Steven Hunter Lindqvist; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Junior Achievement Company Program; Junior Achievement Young Enterprise; Mini-company; Student Company; Entrepreneurship; Entrepreneurship Education; Entrepreneurial Learning; Upper Secondary School; High School; Reflection; Skills; Competencies; Ung Företagsamhet; UF-företag; Entreprenörskap; Elevföretag; Entreprenörskaps Utbildning; Entreprenöriellt Lärande; Gymnasium; Reflektion; Förmågor; Kompetenser; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain more in-depth knowledge into what Swedish upper secondary school students perceive they learn, and the factors that students perceive affect learning, when they start and run mini-companies within the Junior Achievement Company Program.  The data is comprised of interviews with eleven students each of whom ran a mini-company with other students. LÄS MER

 5. 10. ...och den ljusnande framtid är vår...: några ungdomars bild av sin tid vid riksgymnasium

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Lena Lang; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; upper secondary school; special education; motor disability; adolescents; longitudinal study; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Humanities Social Sciences; Ungdomar med funktionshinder; Utbildning och undervisning; Gymnasieskolan - Sverige;

  Sammanfattning : Den tid vi i dagens samhälle betraktar som ungdomstid blir allt längre. De ungdomar som lämnar grundskolan tillhör en åldersgrupp som är större än på länge och det stora flertalet av dem är på väg in i svensk treårig gymnasieutbildning. LÄS MER