Sökning: "pedagogical processes"

Visar resultat 1 - 5 av 116 avhandlingar innehållade orden pedagogical processes.

 1. 1. Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elisabeth Lindgren Eneflo; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning och lärande; Pedagogical documentation; preschool; discursive psychology; interpretative repertoires; ideological dilemmas; educational work; Pedagogisk dokumentation; förskola; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; ideologiska dilemman; pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; pedagogical documentation; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers document children’s actions and conversations usually by photos or video recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose. LÄS MER

 2. 2. Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ulla Lind; Stockholms universitet.; Konstfack.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Didactics; didaktik; aesthetic learning processes; preschool; Reggio Emilia; school; visual culture; visual communication; discourse analyses; poststructural theory; Aesthetic learning processes;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to research and discuss the conditions for visual and aesthetic learning processes as forms of culture and knowledge.Poststructural theories are used and the empirical findings are analyzed in relation to visual cultural studies as well as in relation to dominant orders of seeing and regimes of observation in visual pedagogies. LÄS MER

 3. 3. Skolperspektiv Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Henningsson-Yousif; Uppsala universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; lifeworld; local school politicians; meaningfulness; patterns of aspects; pedagogical processes; personal processes; reasoning; school change; societal processes; spaces; teachers; teachers trainees; tools of analysis; upper secondary school pupils; Pedagogik; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : The major objective has been to create tools for analyzing the reasoning regarding the school the different actors involved - pupils, teachers, school and politicians show. A subordinate aim was to explore relevance in this connection of eight studies carried out by the author 1979 – 1999 concerning three basic areas: the pedagogical processes at the school level, at the teacher education level and at the level of school change. LÄS MER

 4. 4. Split vision en studie av designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Fager; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; design process; learning processes; sketches; visual mediations; visual art; visual art education; design education; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is based on visual art didactics and the school subject visual art, but focuses on the design process in a college design education. The aim is to explore and understand the innovative and exploratory learning processes and the importance of visual mediation in this context. LÄS MER

 5. 5. Fler bråk i matematikundervisning. En aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression Teaching about fractions in mathematics. Professional learning about progression with an action research approach

  Detta är en avhandling från Göteborgs unversitet

  Författare :Caroline Nagy; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analytical tools; communities of practice; fraction; negotiations; professional learning; progression; school stages;

  Sammanfattning : Few studies have a focus on progression in teaching and learning mathematics. An assumption for this study was that progression in teaching between school stages was important. The approach of the study was based on action research. Four teachers from preschool to 9th grade (age 1-16) were invited to a temporary team, a community of practice. LÄS MER