Sökning: "didactics of mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden didactics of mathematics.

 1. 1. Grafisk och algebraisk representation : Gymnasieelevers förståelse av linjära funktioner

  Författare :Annika Pettersson; Igor Gachkov; Kerstin Pettersson; Lovisa Sumpter; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; linear function; graphic representation; scale; concept image; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns upper secondary students’ understanding of algebraic and graphic representation of linear functions. Components of the students’ concept images, so-called ‘concept elements’, were studied as a way to capture their understanding. LÄS MER

 2. 2. Difficult to read or difficult to solve? : The role of natural language and other semiotic resources in mathematics tasks

  Författare :Anneli Dyrvold; Magnus Österholm; Ewa Bergqvist; Johan Lithner; Candia Morgan; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mathematics education; multisemiotics; task text; difficulty; mathematical reading ability; didactics of mathematics; matematikdidaktik; word; image; symbol; mathematical notation; cohesion; Mathematics; Matematik; Pedagogik; Education; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : When students solve mathematics tasks, the tasks are commonly given as written text, usually consisting of natural language, mathematical notation and different types of images. This is one reason why reading and interpreting such texts are important parts of being mathematically proficient, at least within the school context. LÄS MER

 3. 3. To explore and verify in mathematics

  Författare :Tomas Bergqvist; Hans Wallin; Johan Lithner; Morten Blomhøj; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Explorations; mathematical reasoning; empirical investigations; graphing calculators; conjectures.; Subject didactics; Ämnesdidaktik; MATHEMATICS; MATEMATIK; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four articles and a summary. The main focus of the studies is students' explorations in upper secondary school mathematics. In the first study the central research question was to find out if the students could learn something difficult by using the graphing calculator. LÄS MER

 4. 4. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 5. 5. Mathematics teachers' conceptions about equations

  Författare :Iiris Attorps; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; algebra; conception; equation; learning; mathematics teacher; Subject didactics; Ämnesdidaktik; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and to clarify the mathematics teachers’ subject matter and pedagogical content conceptions about equations. As the basis of these conceptions, the teachers’ experiences of the concept learning of equations from their own school time are described. LÄS MER