Sökning: "designteoretiskt perspektiv"

Hittade 1 avhandling innehållade orden designteoretiskt perspektiv.

  1. 1. Att spåra tecken på lärande : Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

    Författare :Marie Leijon; Lunds universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning; designteori; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; interaktion; tecken på lärande; multimodal; meningsskapande; tecken på lärande;

    Sammanfattning : The present study is about media reception as an educational form, supporting meaning-making over time. The thesis stems from the desire to understand the complexity in a meaning-making process that takes its point of departure in media productions. LÄS MER