Sökning: "Laila Zackariasson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Laila Zackariasson.

 1. 1. Direktkrav : Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär

  Författare :Laila Zackariasson; Torgny Håstad; Johnny Herre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; direktkrav; täckningsfordran; borgenärsskydd; bakre led kontraktuell kedja; Contract law; Speciell avtalsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This study has two purposes. First, it intends to clarify to what extent there is a right of direct action in Swedish law. Second, it attempts to establish the implications of different rules governing the direct action claim.The concept of direct action is used where the following conditions are fulfilled. LÄS MER

 2. 2. Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt : Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

  Författare :Gustaf Almkvist; Magnus Ulväng; Laila Zackariasson; Erling Johannes Husabø; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förmögenhetsbrott; legalitetsprincipen; juridisk argumentation; autonomi; accessoritet; autonomi; begrepp; stöld; förskingring; olovligt förfogande; trolöshet mot huvudman; behörighetsmissbruk; besittning; besittningsförändring; tillgrepp; hittegods; olovlighet; samtycke; rättighet; äganderätt; fordringsrätt; individuell bestämning; valrätt; villkorad förpliktelse; objektsidentitet; surrogation; redovisningslagen; redovisningsmedel; besittning för annan; redovisningsskyldighet; vindikation; återgång; fullgörelse; behörighet; uppdrag; ekonomisk förtroendeställning; syssloman; kontopengar; tillägnelse; frånhändande; missbruk; Criminal Law; Straffrätt;

  Sammanfattning : The property offences, understood in a broad sense, are constructed in a way that pre-sup- poses rules on property, obligations, agency, possession and similar basic concepts of pri- vate law. That raises the question whether the offences simply refer to the private law – and if so in what way – or if the special character of the criminal law implies a different, independent understanding of the various concepts that are mentioned in the different offences. LÄS MER

 3. 3. Servitut : En civil- och offentligrättslig bruksrätt

  Författare :Amelia Krzymowska; Margareta Brattström; Laila Zackariasson; Jori Munukka; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Easement; Property law; Real property; Land Law Code; Real Property Formation Act; Dominant property; Servient property; Servitude; Civilrätt; Fastighetsrätt; Servitut; Tjänande fastighet; Härskande fastighet; Avtalsservitut; Förrättningsservitut; Egendomsskydd; Fastighetsbildning; Fastighetsreglering; Ersättning; Expropriation; Expropriationsfall; Vinstfördelning; Vinstfördelningsfall; Jordabalken; Fastighetsbildningslagen; JB; FBL; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Easement is a central legal concept that enables supplementation of a property with a certain function, to the detriment of another property. Historically, an easement has required an agreement between the property owners. LÄS MER

 4. 4. Avtalets räckvidd I : Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

  Författare :Oskar Mossberg; Joel Samuelsson; Laila Zackariasson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contract law; third parties; third party effects; third party contracts; direct claims; law and literature; law and rhetoric; law and humanities; topical jurisprudence; rhetorical hermeneutics; avtalsrätt; tredjemansavtal; direktkrav; retorisk hermeneutik; topisk retorik; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The idea that a contract should affect other people than the parties has seemingly always been a provocative notion. A contract binds the contracting parties – and only them – together in a legal relationship, and yet according to contemporary law a contract can have various legal effects for third parties, i.e. non-parties. LÄS MER

 5. 5. Värdeersättning vid återgång

  Författare :Marigó Oulis; Laila Zackariasson; Sandra Friberg; Patrik Lindskoug; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; avoidance; invalidity; value compensation; contract law; bankruptcy law; insolvency law; recovery in bankruptcy; claw back; unjust enrichment; CLS; Critical Legal Studies; crit.; property law; property rights; in rem rights; återvinning i konkurs; obehörig vinst; ogiltighet; bristande rättshandlingsförmåga; hävning; värdeersättning; ersättningsbestämning; surrogation; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : When a contract is reversed the principal rule under Swedish law is that each performance is to be returned, i.e. the object of the contract should be returned in kind and any monies received repaid. LÄS MER