Sökning: "direktkrav"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet direktkrav.

 1. 1. Direktkrav : Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär

  Författare :Laila Zackariasson; Torgny Håstad; Johnny Herre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; direktkrav; täckningsfordran; borgenärsskydd; bakre led kontraktuell kedja; Contract law; Speciell avtalsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This study has two purposes. First, it intends to clarify to what extent there is a right of direct action in Swedish law. Second, it attempts to establish the implications of different rules governing the direct action claim.The concept of direct action is used where the following conditions are fulfilled. LÄS MER

 2. 2. Avtalets räckvidd I : Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

  Författare :Oskar Mossberg; Joel Samuelsson; Laila Zackariasson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contract law; third parties; third party effects; third party contracts; direct claims; law and literature; law and rhetoric; law and humanities; topical jurisprudence; rhetorical hermeneutics; avtalsrätt; tredjemansavtal; direktkrav; retorisk hermeneutik; topisk retorik; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The idea that a contract should affect other people than the parties has seemingly always been a provocative notion. A contract binds the contracting parties – and only them – together in a legal relationship, and yet according to contemporary law a contract can have various legal effects for third parties, i.e. non-parties. LÄS MER

 3. 3. Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

  Författare :Jessika van der Sluijs; Bill W. Dufwa; Eva Lindell-Frantz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; direktkrav; direktkravsrätt; ansvarsförsäkring; försäkring; avtalets subjektiva begränsning; Private law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Med direktkravsrätt avses den skadelidandes möjligheter att självständigt vända sig till den skadeståndsskyldiges ansvarsförsäkringsgivare med sitt krav på ersättning. Direktkravsbestämmelser finns dels i försäkringsavtalslagen (2005:104), dels i de speciella författningar som reglerar obligatorisk ansvarsförsäkring. LÄS MER