Sökning: "contract law"

Visar resultat 1 - 5 av 79 avhandlingar innehållade orden contract law.

 1. 1. Realizing the Single Software Market : Cross-National Validity of Software License Agreements

  Författare :Jan Leidö; Johan Lindholm; Tom Madell; Lee Andrew Bygrave; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT law; comparative law; United States law; German law; contract law; copyright law; competition law; data privacy law; private lawmaking; software license agreements; cross-national validity; single software market; Law; juridik;

  Sammanfattning : The Internet has revolutionized the software industry, one of the world’s largest businesses. A single software market is emerging, independent of national borders, where products and services are digitally distributed. LÄS MER

 2. 2. Logistikavtalet : Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

  Författare :Jakob Heidbrink; Göran Millqvist; Hannu Honka; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; logistik; transportorganisation; naturafullgörelse; avtalstyper; komparativ rätt; blandat avtal; avtalsrätt; kontraktsrätt; allmän kontraktsrätt; transporträtt; kontraktsbrottspåföljder; skadestånd; prisavdrag; hävning; Private law; Civilrätt; Transporträtt; Logistik; Logistics; Distribution; Types of Contract; Contractual Remedies; Contract law; Speciell avtalsrätt;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. LÄS MER

 3. 3. Avtalets räckvidd I : Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

  Författare :Oskar Mossberg; Joel Samuelsson; Laila Zackariasson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contract law; third parties; third party effects; third party contracts; direct claims; law and literature; law and rhetoric; law and humanities; topical jurisprudence; rhetorical hermeneutics; avtalsrätt; tredjemansavtal; direktkrav; retorisk hermeneutik; topisk retorik; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The idea that a contract should affect other people than the parties has seemingly always been a provocative notion. A contract binds the contracting parties – and only them – together in a legal relationship, and yet according to contemporary law a contract can have various legal effects for third parties, i.e. non-parties. LÄS MER

 4. 4. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet : en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

  Författare :Mia Rönnmar; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; functional flexibility; labour market flexibility; employment contract; information and consultation; employment protection; obligation to work; variation of contract; direct and allocate work; managerial prerogative; industrial relations; EC law; German law; English law; labour law; Swedish law; comparative law; Arbetsrätt; European law; EU-rätt; EU law; public law; civilrätt;

  Sammanfattning : The general aim of this doctoral thesis is to study the legal regulation of the managerial prerogative and how it relates to the employee’s obligation to work in Swedish, English and German law in the light of the increasing flexibilisation of working life. The ongoing flexibilisation of working life is often described as an increase in adaptability and allocative flexibility, and as a shift from traditional to atypical employment. LÄS MER

 5. 5. Rättslig operationalisering av företags samhällsansvar : Särskilt om avtalsrätt, köprätt, konsumentköprätt, marknadsföringsrätt och aktiebolagsrätt

  Författare :Lovisa Halje; Daniel Stattin; Håkan Andersson; Maria Bergström; Ellen J Eftestøl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Corporate Social Responsibility; CSR; sustainability; corporate sustainability; legal operationalization; juridification; legalization; private law; contract law; sales law; marketing law; company law; Företags samhällsansvar; CSR; hållbarhet; hållbart företagande; rättslig operationalisering; förrättsligande; privaträtt; avtalsrätt; köprätt; konsumentköprätt; marknadsföringsrätt; aktiebolagsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to explore and describe the possibilities for legal operationalization of CSR in contract law, sales law and consumer sales law, marketing law and company law. A supplementary aim is to identify regulation on and illustrate the regulatory context of CSR. LÄS MER