Sökning: "tredjemansavtal"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet tredjemansavtal.

  1. 1. Avtalets räckvidd I : Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

    Författare :Oskar Mossberg; Joel Samuelsson; Laila Zackariasson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contract law; third parties; third party effects; third party contracts; direct claims; law and literature; law and rhetoric; law and humanities; topical jurisprudence; rhetorical hermeneutics; avtalsrätt; tredjemansavtal; direktkrav; retorisk hermeneutik; topisk retorik; Civil Law; Civilrätt;

    Sammanfattning : The idea that a contract should affect other people than the parties has seemingly always been a provocative notion. A contract binds the contracting parties – and only them – together in a legal relationship, and yet according to contemporary law a contract can have various legal effects for third parties, i.e. non-parties. LÄS MER