Sökning: "äganderätt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet äganderätt.

 1. 1. Changing Customary Land Tenure Regimes in Tanzania : The case of women's land rights in matrilineal and patrilineal communities

  Författare :Jenesta Aikaeli Elisa Urassa; Jenny Paulsson; John Lupala; Peter Ekbäck; Faustin Maganga; KTH; []
  Nyckelord :customary land tenure; property rights; legislations; titling; women; sedvanerätt till mark; markrättigheter; lagstiftning; äganderätt; kvinnor; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Customary land tenure is a dominant system in agrarian societies and in Africa generally,which is evolving from communal to individual regimes in response to socio-economicissues. Various studies have paid attention to economic incentives of shifting communaltenure into private property, while ignoring social implication of such changes. LÄS MER

 2. 2. Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt : Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

  Författare :Gustaf Almkvist; Magnus Ulväng; Laila Zackariasson; Erling Johannes Husabø; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förmögenhetsbrott; legalitetsprincipen; juridisk argumentation; autonomi; accessoritet; autonomi; begrepp; stöld; förskingring; olovligt förfogande; trolöshet mot huvudman; behörighetsmissbruk; besittning; besittningsförändring; tillgrepp; hittegods; olovlighet; samtycke; rättighet; äganderätt; fordringsrätt; individuell bestämning; valrätt; villkorad förpliktelse; objektsidentitet; surrogation; redovisningslagen; redovisningsmedel; besittning för annan; redovisningsskyldighet; vindikation; återgång; fullgörelse; behörighet; uppdrag; ekonomisk förtroendeställning; syssloman; kontopengar; tillägnelse; frånhändande; missbruk; Criminal Law; Straffrätt;

  Sammanfattning : The property offences, understood in a broad sense, are constructed in a way that pre-sup- poses rules on property, obligations, agency, possession and similar basic concepts of pri- vate law. That raises the question whether the offences simply refer to the private law – and if so in what way – or if the special character of the criminal law implies a different, independent understanding of the various concepts that are mentioned in the different offences. LÄS MER

 3. 3. Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt : en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie

  Författare :Emil Elgebrant; Göran Millqvist; Jesper Öberg; Stefan Lindskog; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; emission allowances; EU ETS; electricity certificates; ownership; insolvency; security; income tax; VAT; interdisciplinary; utsläppsrätter; elcertifikat; äganderätt; obestånd; säkerhetsrätt; inkomstskatt; mervärdesskatt; interdisciplinär; Private Law; civilrätt; Emission allowances; Utsläppsrätter;

  Sammanfattning : The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. LÄS MER

 4. 4. Anspråk och argumentation : En studie av användning och uttolkning av lag vid naturresurskonflikter i nordvästra Hälsingland, ca 1830-1870

  Författare :Anna Eriksson-Trenter; Ronny Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; forest history; history of law; local history; enclosures; demarcations; property rights; resource conflicts; claims; interests; court verdict; argumentation; Hälsingland; Norrland; Sweden.; Ekonomisk historia; skogshistoria; rättshistoria; lokalhistoria; skiften; avvittringar; äganderätt; egendomsrelationer; resurskonflikter; anspråk; intressen; domstolsutslag; argumentation; Hälsingland; Norrland; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the use, interpretation and practice of law in a local community during a period of institutional, demographic and market change, c.1830-c.1870. The area studied is one of the forest regions of northern Sweden which experienced great changes during the 19th century. LÄS MER

 5. 5. Skogen som livsmiljö : En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

  Författare :Maria Forsberg; Charlotta Zetterberg; Gabriel Michanek; Annika Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; biologisk mångfald; skog; skogsbruk; bevara; skydd; miljörätt; äganderätt; ersättningsrätt; planering; planer; adaptiv förvaltning; Miljörätt; Environmental Law;

  Sammanfattning : Globally, species are being eradicated at an accelerated rate, up to 1000 times faster than the rate of natural species loss. This is primarily due to the reduction and degradation of species habitats. As biodiversity decreases, ecosystems risk losing significant ecological processes and functions, such as natural water purification. LÄS MER