Sökning: "Gunilla Silfverberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Gunilla Silfverberg.

 1. 1. Att vara god eller att göra rätt : En studie i yrkesetik och praktik

  Författare :Gunilla Silfverberg; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :vårdetik; dygdeetik; yrkesetik; Etik; Social; Omsorg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. När livet skakas om : patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Karin Dahlberg; Lars Sandman; Gunilla Silfverberg; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hjärtstopp; ambulanssjukvård; etik; vårdvetenskap; fenomenologi; livsvärldsforskning; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som möter ambulanspersonal i dessa situationer. LÄS MER

 3. 3. Att vara som/den ’en’ är : En etisk diskussion om begreppen rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext

  Författare :Ulrica Engdahl; Nina Lykke; Ulla M. Holm; Gunilla Silfverberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Justice; recognition; identity; gender variance; visibility; Rättvisa; erkännande; identitet; könsvariation; synlighet; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna avhandling pekar jag på misserkännande av könsvariation och orättvisor som följer av detta som en viktig orättvise- och misserkännandeproblematik. Den övergripande ambitionen är att diskutera en möjlig(görande) etik. Det innebär att den är möjlig att formulera och att intentionen är människors möjliggörande. LÄS MER

 4. 4. Nurses go visiting : ethics and gender in home-based nursing care

  Författare :Stina Öresland; Birgit Rasmussen Holritz; Astrid Norberg; Kim Lützén; Sylvia Määttä; Gunilla Silfverberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore how nursing is constructed in home-based nursing care from the viewpoint of patients and nurses who are receiving or giving care. Since nursing both constructs and is in turn constructed by the context in which it serves, language plays a central part in those constructions and in this thesis. LÄS MER